Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ova obuka vam pomaže da razumete zašto organizacija vodi računa o pouzdanoj IT infrastrukturi, kvalitetu usluga IT službe za korisničku podršku i zadovoljstvu kupaca u IT sektoru.

Standard ISO 20000 čine dva dela: ISO 20000-1 je formalna specifikacija i određuje zahteve koje organizacija mora da ispuni prilikom pružanja upravljanih usluga čiji je kvalitet prihvatljiv za kupce; ISO 20000-2 predstavlja kodeks prakse koji opisuje najbolju praksu tokom procesa upravljanja uslugama u okviru standarda BS 15000-1. Kodeks prakse je posebno koristan za organizacije koje pripremaju proveru prema standardu ISO 20000-1 ili planiraju poboljšanja usluga.

Obuka analizira svrhu i zahteve standarda ISO 20000 i način na koji on omogućava smanjenje IT troškova i garantuje kontrolu nad IT infrastrukturom.

Obuka predstavlja uvod za sve koji se bave razvojem i primenom sistema upravljanja prema standardu ISO 20000 i njegovim upravljanjem. Ako planirate da završite i druge obuke u vezi sa standardom ISO 20000 kao što su obuka za internog proveravača i obuka za glavnog proveravača, tokom ove obuke ćete steći znanje o standardu ISO 20000 na osnovu koga ćete razvijati veštine provere.

Obuka se sastoji od predavanja i radionica za vežbu.

Uspešnim završetkom ove obuke i obuke za internog proveravača sistema menadžmenta kvalitetom delimično ispunjavate zahteve obuke za sertifikaciju za glavnog proveravača Međunarodnog registra sertifikovanih proveravača (IRCA).

Odmah se javite SGS-u da biste saznali više o SGS-ovoj obuci o standardu ISO 20000.