Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova obuka za internog proveravača primene standarda ISO 45001:2018 za sisteme upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu – saznajte kako da obavljate interne provere OHS sistema upravljanje prema standardu ISO 45001:2018.

Ovaj kurs će vam obezbediti znanje i veštine koji su potrebni za obavljanje internih provera OHS sistema upravljanja prema standardu ISO 45001:2018, u skladu sa standardima ISO 19011 i ISO/IEC 17021, kao što je primenjivo.

Naučićete

Nakon završetka obuke moći ćete da:

 • objasnite svrhu OHS sistema upravljanja i prednosti po preduzeće i društvo od poboljšanja učinka OHS;
 • objasnite ulogu proveravača u planiranju, sprovođenju, izveštavanju i naknadnoj proveri kontrole OHS sistema upravljanja u skladu sa standardima ISO 19011 i ISO 17021-1, gde je to prikladno;
 • planirate, sprovodite, izveštavate i vršite naknadne provere OHS sistema upravljanja radi uspostavljanja usklađenosti (ili drugog) sa standardom ISO 45001:2018 i u skladu sa standardom ISO 19011 (i ISO/IEC 17021-1, gde je to prikladno.)

Sertifikacija

Ovo je kurs sertifikovan od strane Instituta za ovlašćenu kontrolu kvaliteta i Međunarodnog registra sertifikovanih revizora (CQI/IRCA). Polaznici koji uspešno prođu ispit i kontinuiranu procenu, primiće sertifikat postignuća koji zadovoljava formalne zahteve za obukom kao CQI/IRCA interni proveravač. Sertifikat postignuća važi pet godina od datuma poslednjeg dana kursa u svrhe sertifikacije proveravača za CQI/IRCA.

Polaznici koji ne prođu ispit i kontinuiranu procenu, ali su prisustvovali tokom punog trajanja kursa, dobiće sertifikat o pohađanju.

Preduslovi

Pre započinjanja ovog kursa, polaznici bi trebalo da razumeju zahteve standarda ISO 45001:2018, što mogu postići dovršetkom CQI/IRCA sertifikovanog OHS osnovnog kursa obuke ili sličnog njemu.

Polaznici bi trebalo da poseduju i sledeće prethodno znanje:

 • Poznavanje sledećih glavnih principa i koncepata OHS upravljanja:
  • koncepta održivog razvoja OHS, pri čemu organizacija mora da osigura da današnje radnje ne degradiraju životnu sredinu budućnosti;
  • svrhe početne procene kao osnove za uspostavljanje OHS sistema upravljanja kada on trenutno ne postoji;
  • procene aktivnosti, proizvoda i usluga kako biste utvrdili rizike i opasnosti povezane sa normalnim uslovima rada, neobičnim uslovima kao što su pokretanje i gašenje i vanredne situacije i nezgode.
 • Razumevanje kako da razmotre rizike i opasnosti imajući u vidu:
  • lokacije radnog mesta;
  • aktivnosti na radnom mestu;
  • aktivnosti povezane sa poslom koje se obavljaju van uobičajenog mesta rada ili sedišta;
  • zaposlene, posetioce i druge zainteresovane strane u prostorima u kojima organizacija ima kontrolu i uticaj nad zaštitom zdravlja i bezbednošću;
  • ranjive pojedince u okviru radnog mesta ili pod kontrolom organizacije.
 • Znanje o OHS zakonodavstvu i kako pravna usaglašenost formira deo OHS sistema upravljanja.
 • Dobro razumevanje tipičnih metoda za procenu rizika i opasnosti i identifikovanje kako oni mogu biti ublaženi, npr. kroz procene rizika i izjave o metodama.

Detalji kursa

Trajanje kursa: 2 dana
Metodologija predavanja: licem u lice
Akreditacija: CQI/IRCA sertifikovan kurs obuke

Zbog čega SGS?

Kao lider u profesionalnoj obuci, oslanjamo se na godine globalnog iskustva kako bismo pružili mogućnosti za efikasno učenje i razvoj. Naše kurseve drže stručnjaci koji će vas podržati na vašem profesionalnom putu usavršavanja.

Obratite nam se još danas da biste rezervisali mesto na kursu obuke za internog proveravača prema standardu ISO 45001:2018.