Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ova obuka vas upoznaje sa svrhom i zahtevima odredbe REACH (prijava, evaluacija i autorizacija hemikalija) u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

Odredba REACH (prijava, evaluacija i autorizacija hemikalija) utiče na sve proizvođače, uvoznike i dalje korisnike hemikalija u okviru Evropskog ekonomskog prostora. Ona deli industriju na segmente – materije i smeše su u jednom, a proizvodi u drugom segmentu. Materije i smeše se dalje dele prema brojevima CAS i EINECS i prema interakciji sa živim bićima i životnom sredinom (materije visokog rizika (SVHC) imaju veliki uticaj).

Obuka analizira nadležnost odredbe REACH i njen zahtev za sve većom odgovornošću u vezi sa upravljanjem rizika u hemijskoj industriji. Predstavlja vam ciljeve i najvažnija načela odredbe REACH, kao što su zaštita ljudskog zdravlja i životne sredine, veća konkurentnost hemijske industrije u EU i podsticanje alternativnih metoda za procenu opasnih materija.

Obuka se sastoji od nekoliko jednodnevnih uvodnih obuka o odredbi REACH. Obuke mogu da se organizuju i u firmama tako da budu prilagođene vašim obavezama i ulogama u skladu sa odredbom i da se bave ključnim pitanjima u vezi sa industrijom ili lancem snabdevanja.

Nakon završetka obuke ćete moći da:

  • razumete procese procene, implikacija, dokumentacije i prijavljivanja u vezi sa odredbom REACH;
  • razumete procese autorizacije i ograničavanja, kao i odgovornosti svih onih koji su uključeni u lance snabdevanja na koje utiče ova odredba;
  • razumete odgovornost svih onih koji se bave snabdevanjem proizvodima, posebno materijama velikog rizika (SVHC);
  • razumete značaj komunikacije u okviru lanca snabdevanja.

Odmah se javite SGS-ovom stručnjaku da biste saznali više o SGS-ovom uvodu u REACH.