Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Propis REACH zahteva registraciju supstanci preko jedne tone godišnje po proizvođaču ili uvozniku.

Za supstance koje već postoje u Evropskoj zajednici pre stupanja propisa REACH na snagu (tj. supstance u fazi), može biti dozvoljeno duže vreme pripreme ako su proizvođač ili uvoznik unapred registrovali supstance.

Uobičajeni period predregistracije završio se 30. novembra 2008. Kompanije koje su propustile normalni period ali žele da koriste tranzicioni aranžman i da se kasnije registruju moraju da provere svoju podesnost za kasniju predregistraciju.

Da bi supstanca bila podesna za kasniju predregistraciju ona mora da bude ono što je poznato kao supstanca "u fazi". Pored toga, to mora da bude prvi put da ste proizveli ili uvezli supstancu u količinama većim od jedne tone godišnje ili više nakon 1. decembra 2008. Ukoliko se ispune oba ova uslova, kasnija predregistracija mora da se prosledi u roku od šest meseci od prve proizvodnje, uvoza ili upotrebe supstance i ne kasnije od 12 meseci pre roka relevantne tonaže.

Druge hemijske materije koje ne ispunjavaju gorenavedene uslove moraju da se proslede za registraciju odmah nakon slanja dosijea sa upitom Evropskoj agenciji za hemikalije (ECHA). Na primer, materije koje „nisu u fazi” i/ili nemaju predregistraciju.

Možemo da odredimo ukupan uticaj REACH propisa na vašu kompaniju sprovođenjem analize uticaja REACH, koja se sastoji od jednostavnog i složenog popisa.

Jednostavni popis vam omogućava da utvrdite koje supstance su za kasniju predregistraciju. Složeni popis je dodatna faza za pripremu ulaska na Forum za razmenu informacija o proizvodima (Substance Information Exchange Forum (SIEF)) i registraciju hemijskih supstanci. SGS može da uđe u SIEF i u vaše ime kao predstavnik treće strane i da diskutuje sa drugim SIEF članovima o razmeni podataka o supstancama i ceni deljenja ovih podataka.

Saznajte više o kasnijoj predregistraciji i REACH uslugama koje pruža SGS.