Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

REACH je propis Evropske unije o registraciji, proceni, odobrenju i ograničenju hemikalija.

Primenjuje se na sve hemikalije - ne samo one koje se koriste u industrijskim procesima već i one koje se nalaze u proizvodima koje koristimo u našim svakodnevnim životima, kao što su proizvodi za čišćenje i boje ili u artiklima kao što su odeća, nameštaj i električni aparati.

Pošto REACH nije primenjiv samo na hemijske materije i mešavine, već uključuje i određene odredbe primenjive na materijale, važno je da proizvođači i uvoznici potrošačkih proizvoda razumeju svoju ulogu i odgovornosti u okviru REACH-a. Ograničenje, ovlašćenje i obaveštavanje za materije su važni faktori za materijal koji će biti isporučen na tržište Evrope. Takođe, industrija mora da se pozabavi sa izazovima koje predstavlja obaveštavanje o materijalima visokog rizika u okviru lanca snabdevanja i prema potrošačima.

SGS nudi sveobuhvatan paket usluga za pomoć svojim klijentima kako bi se pridržavali svojih obaveza po regulativi REACH, od početne registracije do usluga konsaltinga, ispitivanja, provere i verifikacije kao podršku usaglašavanju.

REACH stavlja odgovornost na industriju za upravljanje rizicima koje mogu predstavljati hemikalije, ili potrošački predmeti, po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Većina REACH zahteva se odnosi direktno na proizvođače i uvoznike, koji moraju registrovati materije (bilo čiste ili one klasifikovane kao mešavine) dajući podatke o osobinama hemikalija koje se nalaze u njihovom sastavu. Takođe su po REACH-u obavezni da daju procene o hemijskoj bezbednosti i primenjuju mere upravljanja rizikom. REACH zahteva od proizvođača i uvoznika da obaveste evropske regulatorne organe o upotrebi opasnih supstanci. Ako se supstance registruju u REACH one postaju ovlašćene.

REACH zahteva od korisnika u daljim fazama prerade da obezbede da njihovi klijenti (na primer, ostala industrijska preduzeća i potrošači) dobiju informacije koje su im potrebne da bi mogli da bezbedno koriste svoje proizvode. Distributeri su obavezni da obezbede da se sve relevantne informacije o bezbednosti materija dobijaju uz preparate i artikle koje prodaju i da nema zabranjenih supstanci u proizvodima koje prodaju.

Sem toga, REACH okvir može da utiče na potrošačke proizvode kad je reč o odobrenju materije u skladu sa Aneksom XIV ili ograničenje u skladu sa Aneksom XVII, kao i obaveštavanje o veoma rizičnim materijama (SVHC) u skladu sa članom 7 ili deklaraciji u skladu sa članom 33. Proizvođači i uvoznici moraju biti svesni činjenice da su REACH standardi predmet stalnih izmena i moraju pomno da prate najnovije zahteve. 

Kroz našu globalnu mrežu laboratorija i visoko obučenih stručnjaka, SGS nudi na jednom mestu višestruke usluge, kako bi se obezbedilo da vaši proizvodni i distribucioni sistemi podržavaju vašu usklađenost sa REACH zakonodavstvom.