Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Dok nove odredbe o trgovini drvetom za građu stignu u EU i SAD, postaje važnije nego ikad da se poboljša transparentnost i odgovornost u sektoru šumarstva.

Ilegalna seča drva košta vladu milijarde dolara prihoda od poreza i prouzrokuje ogromnu štetu prirodnoj sredini. Korupcija vezana za seču drva slabi vladavinu zakona, obeshrabrujući legitimnu investiciju i sprečavajući razvoj.

Mi u SGS-u verujemo da dugoročno poboljšanje u upravljanju i verifikaciji informacija o šumama doprinosi boljem upravljanju u sektoru šumarstva. Nacionalna kontrola šumarstva nudi inovativna rešenja za poboljšanje praćenja i odgovornosti, kultiviše najbolje prakse i podiže standarde upravljanja.

Efikasna kontrola šumarstva

Upućivanje na ilegalnu seču drva i promovisanje održivog upravljanja šumama, dok se podstiče napredak u upravljanju, konkurentnosti i transparentnosti je veliki izazov.

Mi u SGS-u verujemo da efektivno nadgledanje stvara nekoliko ključnih koristi:

 • optimizacija i pravedno prikupljanje državnih prihoda;
 • izgradnja nacionalnog kapaciteta;
 • usaglašenost, promocija i olakšavanje trgovine;
 • očuvanje prirodne imovine i ekosistema;
 • doprinos društveno-ekonomskom razvoju;
 • integrisanje informacija šumskog sektora.

Mi imamo za cilj da:

 • osiguramo efikasnu kontrolu kretanja drva za građu i povezanih finansijskih tokova;
 • garantujemo legalnost izvezenog ili lokalno distribuiranog drveta za građu;
 • podržimo upravljanje šumama i agencije za sprovođenje zakona;
 • podignemo standarde upravljanja na međunarodno priznat nivo.

Kako to funkcioniše?

Nacionalna kontrola šumarstva se sastoji od postavljanja i upravljanja nacionalnim sistemom za praćenje drveta za građu koji osigurava kontrolu tokova drveta za građu od šume do lokalnog i/ili izvoznog tržišta.

Praćenje drveta za građu osigurava verifikaciju lanca snabdevanja koji je trenutno jedan od elemenata koji su potrebni za implementaciju sistema za osiguranje legalnosti (LAS) u okviru FLEGT dogovora o dobrovoljnom partnerstvu, potpisanom između Evropske Unije i vlada zemalja proizvođača.

Nacionalna kontrola šumarstva potencijalno uključuje kombinaciju narednih aktivnosti:

 • pomaganje pri razvoju i postavljanju platforme za praćenje drveta za građu;
 • predstavljanje upotrebe pločica sa bar kodom i ručnih uređaja;
 • izgradnju kapaciteta za šumsku administraciju i privatne operatere;
 • sprovođenje dokumentarnih i fizičkih verifikacija za usaglašavanje podataka;
 • postavljanje kontrolnih tački na putevima, rekama, granicama i lukama;
 • nadgledanje izvoza stabala i proizvoda od drvene građe;
 • obezbeđivanje proračuna i prikupljanja prihoda od šuma u ime vlade.

Da bismo implementirali takav sistem, mi stvaramo i upravljamo agencijom koja radi nezavisno od vlade dok se povezuje i radi sa relevantnim državnim organima i ključnim zainteresovanim stranama. Ova agencija izdaje izveštaje i izjave o verifikaciji koji se oslanjaju na kombinovanje praćenja stabala i drveta za građu, nadgledanje podataka i provere verifikacije legalnosti.

Pod mandatom za tehničku pomoć, mi pomažemo šumskoj administraciji razvijajući gore navedene aktivnosti.

Od 1995. vodili smo nekoliko uspešnih nacionalnih i regionalnih projekata nadgledanja i verifikacije šumarstva u Africi, Aziji, Južnoj Americi i Rusiji. SGS trenutno implementira sisteme nacionalnog praćenja drveta za građu u Liberiji, Demokratskoj Republici Kongo, Kamerunu i Republici Kongo.

Naša služba se bazira na stabilnim informacijama i najnovijoj tehnologiji praćenja. Koristimo obimne sisteme koji obuhvataju svaku fazu lanca snabdevanja, od šuma do tržišta kroz dokumentarnu kontrolu, fizičke inspekcije i kontrole legalnosti.

Saznajte više o prednostima Nacionalne kontrole šumarstva od SGS-a.