Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Benčmarking nevladinih organizacija od strane SGS-a – imajte koristi od univerzalne mere poverenja i nezavisnosti.

Kao odgovor na potražnju za nezavisnim, globalno relevantnim standardom za procenu odgovornosti nevladine organizacije, SGS je razvio proveru nevladinih organizacija. Obavili smo na stotine provera za velike i male nevladine organizacije, u preko 50 zemalja širom sveta.

Provera nevladinih organizacija osnažuje organizacije da otkriju rizike i slabosti i isprave ih pre nego što bude prekasno. To je najvažnije za svaku organizaciju koja teži da postigne dugoročan uzicaj kroz transparentnu, efikasnu i efektivnu upotrebu finansiranja.

Prednosti

Naša usluga provere:

 • funkcioniše preko granica i međunarodno je relevantna i priznata; 
 • njome upravljaju stručnjaci sa iskustvom u nevladinom sektoru;
 • sveobuhvatna je, ali nije prekomerna; 
 • obezbeđuje sredstvo za poređenje sličnih nevladinih organizacija;
 • pruža nevladinim organizacijama objektivnu tačku gledišta koja je korisna za sticanje uvida; 
 • pokreće poštenu diskusiju unutar organizacija;
 • može da pokrene ciklus neprekidnog poboljšanja; 
 • može da poboljša doživljenu vrednost nevladine organizacije i na taj način da pomogne u prikupljanju sredstava. 

Metodologija provere nevladinih organizacija

Naš standard provere je dizajniran tako da obezbedi nezavisnu procenu usklađeosti nevladine organizacije sa međunarodnom najboljom praksom i da demonstrira njeno ovladavanje rizikom. Akreditovani proveravači za benčmarking provode dva dana na lokaciji nevladine organizacije, procenjujući njen učinak prema 99 indikatora koje je moguće objektivno potvrditi. Oni su izabrani iz glavnih kodeksa i međunarodnih standarda i grupisani su u ključne perspektive.

Zatim se svaki indikator ocenjuje i konsoliduje prema perspektivi u konačnom izveštaju procene. Klijent, koji može biti nevladina organizacija ili donator, dobija:

 • detaljne ocene za svaku perspektivu; 
 • detaljni presek snaga i mogućnosti za poboljšanje;
 • preporuke za korektivne i preventivne mere.

Sve rezultate proveravamo sa organizacijom pre podnošenja konačnog izveštaja o proveri. Ako su ocene iznad granice i ne postoje znakovi većih neusklađenosti, dodeljujemo sertifikat provere nevladine organizacije.

Kontaktirajte nas da saznate više.