Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Integritet je u središtu etike kompanije SGS. Nastojimo da zadovoljimo visoke etičke standarde i osiguramo da se naše aktivnosti širom sveta sprovode u skladu sa međunarodno priznatim najboljim praksama.

Da bismo to lakše postigli, napravili smo program za usaglašenost, zasnovan na našem Pravilniku o integritetu.

Lična je odgovornost svakog zaposlenog u kompaniji SGS da pročita i razume ovaj Pravilnik i da se posveti pridržavanju njegovih principa. Od zaposlenih se zahteva da svake godine učestvuju u Godišnjoj obuci o integritetu koja im to olakšava. Novozaposleni, u okviru svog upoznavanja sa kompanijom, moraju da prođu program e-učenja zasnovan na Pravilniku o integritetu kompanije SGS.

Obavezna godišnja obuka

Da bismo zaposlenima u kompaniji SGS pomogli da integrišu naše vrednosti i principe u svoj svakodnevni posao, uveli smo dva obavezna programa obuke. Naš Godišnji program za obuku o integritetu sastoji se od predavanja koje vodi predavač, a na kojima se predstavlja i objašnjava naš Pravilnik o integritetu. Ova obuka predstavlja veoma pozitivan i produktivan način da zaposlene informišemo o našim vrednostima i da ih podstaknemo da razmenjuju svoja iskustva i rešenja iz svakodnevnih situacija. Sprovođenjem ovog programa svake godine, osvežavamo znanje i motivišemo naše zaposlene i osiguravamo da naš Pravilnik o integritetu bude u osnovi usluga koje nudimo širom sveta. Evidencija o učešću se vodi za svakog zaposlenog kako b i se osiguralo da svi zaposleni prođu ovu važnu obuku.

Naši nadzornici i rukovodioci prolaze detaljniju obuku za svoja radna mesta, a ona obuhvata planiranje scenarija koji je specifičan za njihovu delatnost i lokaciju.

E-učenje

Naš interaktivni progam e-učenja pruža zaposlenima sveobuhvatno razumevanje principa i vrednosti koje se nalaze u Pravilniku o integritetu i prikazuje im način na koji ih treba integrisati u njihove svakodnevne poslovne aktivnosti. Svi članovi osoblja SGS-a širom sveta moraju da dovrše ovu obaveznu obuku, koja je dostupna na više jezika, tokom njihovog uvodnog perioda. Nakon predstavljanja Kodeksa, novi zaposleni su u obavezi da uspešno završe kviz, nakon kojeg im se uručuju sertifikati o pohađanju. 

Kršenja Pravilnika

Ukoliko želite da prijavite sumnju na kršenje Pravilnika, možete da pozovete liniju za pomoć za pitanja integriteta, podnesete pismenu prijavu putem Interneta ili da je pošaljete faksom, imejlom  ili poštom.