Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Škriljac gas je 'nekonvencionalni' izvor prirodnog gasa koji ima veoma rasprostranjene rezerve energije u Severnoj Americi i očekuje se da postane značajan izvor energije širom sveta u decenijama koje dolaze.

Imajući ovo u vidu, SGS-ove usluge za mineralogiju škriljčanog gasa obezbeđuju sijaset analitičkih tehnika kao što je QEMSCAN, XRD, geohemija, SEM i brojne druge da bi dale detaljne mineraloške podatke i podatke o teksturi o vašim uzorcima jezgra ili otpada. Kombinacija ovih tehnika ne samo da nam omogućava da izvedemo veoma detaljan presek minerala već takođe obezbeđuje informaciju o rasprostranjenosti vrsta gline i drugih komponenata minerala kao i karakterizaciju drugih svojstava teksture kao što je stepen laminacije i veličina minerala. Na osnovu ovih podataka možemo da izgradimo detaljnu mineralošku mapu da bismo vam pomogli da prikažete ove karakteristike i obezbedili određivanje kvantitativnih svojstava stene što se može koristiti da rafinira stratigrafiju, za indikaciju tehničkih svojstava i pomoć u utvrđivanju i definisanju optimalnih intervala facija za krekovanje.

SGS-ove napredne usluge za kvalitet rezervoara (ARQS) u primenama za škriljčani gas

Mi kombinujemo više tehnika kao što je QEMSCAN, XRD i SEM da se obezbedi veći stepen informacije u odnosu na to šta samo jedna tehnika može da ponudi.

Kombinacijom ovih tehnika SGS može da obezbedi:

Kvantitativno mineraloških podataka o steni

 • Kvantitativna analiza mineraloških sastojaka za praćenje nivoa sadržaja
 • Utvrđivanje i kvantifikacija vrsta teškog minerala
 • Kvantifikacija raznih minerala gline uključujući uključujući minerale gline siromašne kristalinom
 • Kvantitativna analiza kristalnog detritnog kvarca
 • Kvantitativna analiza kristalnog/amorfnog biogenog kvarca
 • Kvantitativni minerološki podaci za validaciju vrednosti sa sonde spuštene kabl-žicom

Podaci o teksturi

 • Minerološka mapa za prikaz laminacije i rasprostranjenosti glina
 • Mapiranje minerala se koristi za prikaz rasprostranjenosti minerala u jednom uzorku
 • Podaci o srednjoj veličini minerala po mineralu identifikovani za direktno poređenje prema višestrukim kompletima podatka o uzorku

Litološki podaci

 • Kvantitativno određivanje tipova stene prema parametrima specifičnim za klijenta
 • Varijacije u obilju tipa stene da se obezbedi stratigrafija visoke rezolucije čak i u očigledno homogenim nizovima

Podaci o gustini strukturnih elemenata (težina) stene

 • Izračunato na stvarnoj mineralogiji uzorka
 • Gustina strutkurnih elemenata stene se može izračunati za svaki tip stene na koji se naiđe
 • Omogućava validaciju sondi na kabl-žici

Podaci o procenjenoj poroznosti

 • Podaci o procenjenoj makroporoznosti QEMSCAN (uobičajeno do nivoa tačnosti od 5 mikrona)
 • Procenjeni podaci mezoporoznosti prema mikroporoznosti sa detaljnih BSEM slika

Geohemijski podaci prikladni vašim zahtevima npr. ukupan sadržaj ugljenika organskog porekla (TOC) omogućava identifikaciju potencijalnih proizvodnih zona dok se podaci iz neorganske hemije mogu koristiti da pomognu vrednovanje spektroskopskih sondi.

Za više informacija o tome kako naše mineraloške usluge za škriljčani gas mogu da vam pomognu, obratite se svom SGS predstavništvu.