Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ove Napredne usluge za kontrolu kvaliteta rezervoara (ARQS) su usluge laboratorijski zasnovane litološke analize i tumačenja koje koriste višestruke tehnologije da obezbede doslednu, statistički pouzdanu i sveobuhvatnu minearološku i litiološku analizu.

Možemo da koristimo geoanalitičke tehnike kao što je QEMSCAN, XRD, SEM, optička petrografija i geohemija da bi se dobili litološki podaci o bušotini čak i u bušotini (bunaru) gde ima samo otpadaka. Posebno, primena QEMSCAN u analizi opiljaka ne samo da obezbedi detaljne minearološke podatke već takođe i litološke podatke u visokoj rezoluciji što je neprocenjivo za povećanje jasnoće u složenim ili prethodno teško prepoznatljivin stratigrafskim zonama. ARQS se specijalizuje za utvrđivanje minearoloških i litoloških karakteristika tipova uzoraka širokog spektra uključujući i otpatke i jezgro materijala iz konvencionalnih i nekonvencionalnih komada.

Takođe možemo da kombinujemo ARQS podatke sa iskustvom naše podzemne konsultantske grupe (SGS Horizon) da se obezbedi petrofizičko i kablom uzorkovano tumačenje, i integrisanje u studije za izradu modela rezervoara.

ARQS analiza i tumačenje

ARQS analiza i tumačenje proizvodi preciznu mapu uzoraka minerala da vam omogući kvantitativno obilje minearoloških podataka (gustinu zrna, veličinu minerala, procenjenu poroznost), identifikujući čak i praćenje teških faza minerala i zapaljivost ili metamorfne materijale.

Kombinovanjem mineraloških i teksturalnih kriterijuma da bi se definisale litologije, i prostorni odnos između uzoraka, ARQS generiše parcele bušotine da bi se dobilo stratografsko ukrštanje za međusobnu povezanost sa postojećim kablom za uzimanje uzorka bušotine i geofizičkim podacima. Mi smo takođe opremljeni za uklanjanje popločanih ili kontaminiranih litotipova iz vašeg kompleta podataka.

Zašto baš SGS?

Naša sveobuhvatna analitička ekspertiza kombinovana sa našim iskustvom u vezi sa diagenetičkim, sedimentološkim proučavanjem i studijama procene rezervoara obezbeđuje da dobijete sveobuhvatnan, visokokvalitetan, integrisani paket za podatke i tumačenje. Izlazni podaci se mogu koristiti u vezi sa petrofizičkim podacima da bi se izvršila kalibracija kablom uzetih uzoraka, spektroskopija i tehnički podaci na primer da se problemi prilikom bušenja svedu na minimum. Naše ARQ usluge su posebno korisne za nestandardne rezervoare, pri čemu korišćenje samo XRD analize može da obezbedi neodređene rezultate; ako su ključna svojstva teksture (prirodni gas iz škriljaca, nepristupačan prirodni gas, pesak natopljen gasom); ili u odeljcima rezervoara gde preovlađuju škriljci, ili samo, matterijal dostupan za analizu.

SGS ARQS tim vas snabdeva sa preliminarnim podacima i osnovnim izveštajem u roku od 4-6 radnih nedelja sa maksimalno 100 uzoraka; ili 6-8 radnih nedelja sa maksimalno 200.

Za više informacija o tome kako naša ARQ služba može da vam pomogne, obratite se svom predstavnku SGS.