Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Uzimanje 'otisaka' sirove nafte se koristi od strane SGS-a za utvrđivanje ključnih biomarkera u sirovoj nafti u primenama za geohemiju rezervoara, mešanje proizvodnje i naftne mrlje.

Programirana temperatura, kapilarna hromatografija kombinovana sa masenom spektrometrijom obeležava jedinstvene komponente na vašem konkretnom uzorku sirove nafte.

Utvrđivanje ključnih markera sastava daje vašoj organizaciji informaciju o izvornom rezervoaru, stepenu mešanja i može da utvrdi izvor curenja nafte iz cevovoda i proizvodnih sistema. Ova saznanja su ključna za mapiranje nivoa i veličine vašeg rezervoara, za optimalnu mešanu proizvodnju i minimalne troškove povravke.

SGS-ove tehnike uzimanja 'otiska'?

SGS-ove uzimanje 'otisaka' iz sirove nafte koristi kapilarnu hromatografiju da biste dobili sveobuhvatan uvid u vaš rezervoar. Capillary gas chromatography (GC) identifies biomarkers (pristane, phytane, and other iso-prenoids) to generate a distinct chromatographic trace due to specific maturing processes of biogenic and thermogenic degradation.Kapilarna gasna hromatografija (GC) utvrđuje biomarkere (pristan, fitan i druge izo-prenoide) za generisanje distinktivnog hromatografskog traga zbog specifičnih procesa sazrevanja biogenske i termogenske degradacije. Kada kombinujemo ovu tehniku sa analizom masene spektrometrije (merenje odnosa masa - naelektrisanje) čak i detaljnija poređenja su moguća. Zajedno ove dve tehnike daju vam i kvalitativne i kvantitativne rezultate vaših uzoraka. Naši stručnjaci obezbeđuju sofisticirana tumačenja, koja vam daju detaljan uvid u segmentiranost vašeg rezervoara, mešanu proizvodnju i sve izvore naftnih mrlja i curenja.

Obratite se vašem SGS predstavništvu da biste razmotrili sve vaše zahteve za uzimanje 'otisaka' sirove nafte