Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Sveobuhvatan spektar pomorskih usluga SGS-a, uključujući usluge laboratorijskih analiza i konsultantske usluge u svakoj većoj luci na svetu.

Brodska isporuka je najbitniji globalni sistem transporta, koji pokriva oko 90% svetske trgovine. Da biste se lakše orijentisali u oblasti morskog transporta koji je sve više regulisan , naše pomorske usluge vam pružaju niz usluga na terenu, laboratorijskih analiza i konsultantskih usluga - u svakoj većoj luci na svetu.

Zašto izabrati SGS-ove pomorske usluge?

Mi vam možemo pomoći da:

 • budete usklađeni sa U.S. EPA opštom dozvolom za plovila iz 2003. i Pomorskom konvencijom o radu iz 2006;
 • ispunite propise vezano za emisiju sumpora;
 • se pridržavate D2 standarda IMO Konvencije o balastnim vodama iz 2004;
 • potvrdite da vaša plovila poštuju ekološke zahteve navedene u revidiranim propisima Marpol aneksa VI.

Vodeći svetski pružalac pomorskih usluga sa preko 140 godina iskustva

Kao svetski lider u oblasti sertifikacije, ispitivanja, verifikacije i kontrolisanja, mi vam nudimo preko 140 godina iskustva u radu u pomorskoj industriji. Mi nudimo niz terenskih usluga i izumeli smo i razvili uređaj za uzorkovanje kako bismo ispunili predstojeći D2 standard IMO konvencije o balastnim vodama.

Naše pomorske usluge obuhvataju:

 • uzorkovanje balastnih voda i ispitivanje prema D-2 standardu (uključujući testiranje na kaljužnu vodu, sivu vodu i crnu vodu);
 • uzorkovanje otpadnih voda skrubera i njihovo ispitivanje prema IMO MEPC.184(59);
 • mobilnu jedinicu za uzorkovanje vode i ispitivanje prema smernicama SZO za higijenu na brodu;
 • ispitivanje izduvnih gasova;
 • ispitivanje usaglašenosti;
 • pomoć u tumačenju zahteva propisa;
 • opremu za uzorkovanje, uključujući bočice, rashladne uređaje i papirologiju;
 • uzorkovanje na lokaciji;
 • ispitivanje na terenu;
 • prevoz uzoraka do laboratorija;
 • analizu usaglašenosti uzoraka ;
 • izveštavanje i upravljanje podacima;
 • ispitivanje grupne emisije gasova na brodu;
 • kontrolu i ispitivanje kvaliteta unutrašnjeg vazduha (IAQ);
 • merenje obima buke i vibracija;
 • nadzor, ispitivanje i uzorkovanje azbesta;
 • ispitivanje čvrstih ostataka rasutih tereta u skladu sa MARPOL V zahtevima;
 • usluge higijene i bezbednost hrane;
 • usluge merenja količine i kvaliteta goriva;
 • nadzor stanja maziva.

Pružamo i uzorkovanje i ispitivanje sistema za čišćenje izduvnih gasova, uključujući:

 • proveru, potvrdu i etaloniranje sistema za praćenje kontinuiranog emitovanja (CEMS);
 • upravljanje podacima i tumačenje podataka;
 • merenje nivoa NOx, SO2, CO, CO2, kiseonika, NH3, prašine i protoka, u skladu sa IMO revidiranim Aneksom VI, CARB, US EPA i EN metodama;
 • Terensko ispitivanje, monitoring i izveštavanje vezano za emisije čestica i hemijsku analizu čestica na mestu ulaza i izlaza gasa ( EGCS sistem).
 • ispitivanje, nadzor i izveštavanje o EGSC nivou buke na brodu;  
 • analizu uzoraka vode na brodu;
 • analizu uzoraka vode i lož-ulja na kopnu.

Radimo u skoro svakoj većoj luci širom planete kako bismo vam pomogli da ispoštujete propise, budete usklađeni sa standardima i osigurate bezbedan prolaz. Radimo zajedno sa vama kako bismo razvili strategije koje osiguravaju uzorkovanje i ispitivanje onoliko parametara koliko je to potrebno, pri jednom zaustavljanju, duž glavnih ruta.

Obratite nam se još danas kako bismo razmotrili vaše zahteve za pomorskih uslugama.