Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS nudi mnoštvo usluga baziranih na novom tehnološko- naučnom i forenzičkom pristupu testiranjima u petrohemijskoj i naftnoj industriji.

Naše usluge hromatografije i masene spektrometrije u velikom obimu se koriste u naftnoj industriji, počev od istraživanja i eksploatacije , pa sve do prerade i formulisanih finalnih proizvoda.

Naši klijenti su:

 • naftne kompanije;
 • inženjerske kompanije;
 • Kompanije koje pružaju različite prateće usluge ;
 • Regulatorna tela i institucije nadležna za oblast zaštite životne sredine i druge propise;
 • Kompanije koje snabdevaju tržište hemikalijama za proizvodnju;

Proizvodnja na naftnim poljima.

Mi vršimo kvantifikaciju komponenti sirove nafte, uključujući:

 • Definisanje i profilisanje ugljeničnog broja;
 • Naftenske kiseline i pridružene odgovarajuće naslage kamenca.

Hemikalije za proizvodnju, kao što su inhibitori korozije i inhibitori stvaranja mineralnih depozita , kamenca takođe mogu da se kvantifikuju, kako u sirovoj nafti, tako i u proizvedenim fluidima. To može da pomogne pri formulisanju i izboru proizvoda, kao i pri praćenju učinka.

Analiza rizika uticaja na životnu sredinu

SGS takođe vrši sveobuhvatne ekološke analize proizvodnih lokacija, poslova terminala i mesta za odlaganje postrojenja za bušenje koja su van pogona, analizirajući proizvedenu i otpadnu vodu, gomile iskopane zemlje i izlivanja nafte. Svaki projekat je kreiran i izvršava se u skladu sa dogovorenim projektnim planom i bavi se specifičnostima zadatka.

Prerada i proizvodnja u sektoru Downstream

Naše kapacitete koristimo u podršci delu naftne industrije koji predstavlja Rafinerijsku preradu , i to u postupcima vezanim za sam proces prerade , kao i u području tehnologije i formulisanja gotovih goriva i maziva.

Tipične studije uključuju sledeće:

 • Destilati ugljovodonika;
 • Bazna ulja: parafinski, naftenski polialfa-olefin (POA), poliol ester (POE), polialkilen glikol (PAG);
 • aditivi za gorivo i maziva;
 • Depoziti: procesni i tehnolško-inženjerski.

Mi takođe vršimo nadzor atmosferskih/neprijatnih mirisa tokom proizvodnje i postupaka prerade . Uzorci se skupljaju u vrećama za gas ili, ako je moguće, direktno na cevi za termičku desorpciju, i analiziraju se uz pomoć GC-MS za termičku desorpciju. Ova tehnika omogućava prepoznavanje i merenje niskih koncentracija merkaptana iz vazduha.

Saznajte više o uslugama forenzičkog testiranja od strane SGS-a.