Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS Kodeks prakse

 

1.                    UVOD

Kodeks prakse izrađen je u skladu sa zahtevima akreditacionih tela čije akreditacije poseduje SGS International Certification Services AG (u daljem tekstu: Sertifikaciono telo). Ovaj Kodeks prakse važi i u slučaju neakreditovanih sertifikacija.

2.                    PREDMET

Sertifikaciono telo pruža usluge licima, firmama i kompanijama ( u daljem tekstu: klijent).

Prema svojoj potpuno slobodnoj odluci, Sertifikaciono telo može  pružati usluge samo, sa svojim kadrovima, ili ih poveriti nekoj SGS poslovnici. ili nekom drugom licu ili organizaciji. Kada je za deo posla zaključilo podugovor sa drugima, Sertifikaciono telo zadržava punu odgovornost za davanje, održavanje, proširenje, smanjenje, suspendovanje ili oduzimanje (povlačenje) sertifikacije i za osiguranje da su u potpunosti primenjeni dokumentovani sporazumi.

Sertifikaciono telo će obavestiti svoje klijente o svim izmenama u zahtevima za sertifikaciju u razumnom vremenskom roku.

3.                    POVERLJIVOST

Na svim nivoima u svojoj organizaciji Sertifikaciono telo čuva poverljivost u vezi sa informacijama dobijenim u toku obavljanja svojih poslova. Nijedna informacija ne sme biti dostupna bilo kojoj trećoj strani, osim u slučaju kada predstavlja odgovor u pravnom procesu ili zahtev akreditacionog tela. Naziv klijenta, lokacija, obim sertifikacije i kontakt podaci mogu biti uneti u relevantne baze. SGS održava svoj registar sertifikovanih klijenata koji je javno dostupan na veb sajtu SGS-a. Isti sadrži informacije o statusima suspendovanih, povučenih ili otkazanih sertifikata.

4.                    ORGANIZACIONA STRUKTURA

Kopija organizacione šeme Sertifikacionog tela koja ukazuje na  strukturu odgovornosti i izveštavanja u organizaciji, kao i dokumentacija u kojoj je utvrđen pravni status Sertifikacionog tela, raspoloživi su na zahtev.

 

5.             ZAHTEV ZA SERTIFIKACIJU

Po prijemu popunjenog Upitnika (koji se dostavlja na zahtev), ponuda sa prikazom predmeta i cene usluge, zajedno sa dokumentom Obrazac zahteva - Ugovor, dostavljaju se klijentu. Kada klijent vrati popunjeni Obrazac zahteva - Ugovor, zajedno sa dokazom o uplaćenoj taksi za zahtev i kontrolisanim kopijama odgovarajućih dokumenata i uzorcima, Sertifikaciono telo dodeljuje zaposlenom koji je odgovoran za osiguranje da će usluga biti pružena u skladu sa procedurama Sertifikacionog tela.

 

6.             OBAVEZE KLIJENTA

Da bi dobio i sačuvao sertifikaciju, klijent mora da se saglasi sa sledećim postupcima i pravilima:

a)        klijent mora Sertifikacionom telu da stavi na raspolaganje svu dokumentaciju, uzorke proizvoda, crteže, specifikacije i druge informacije koje zahteva Sertifikaciono telo radi izrade programa provera i da imenuje određeno lice sa ovlašćenjem za održavanje veze sa Sertifikacionim telom;

b)        ako Sertifikaciono telo nije zadovoljno ispunjenjem svih zahteva za sertifikaciju, obavestiće klijenta o onim aspektima u kojima nije ispunio zahteve;

c)        kada klijent može pokazati Sertifikacionom telu da je preduzeo mere za otklanjenje neusaglašenosti radi ispunjenja svih zahteva u utvrđenom roku, Sertifikaciono telo će se pripremiti da, uz dodatne troškove klijenta, ponovi samo neophodne delove provera;

d)        ako u određenom roku klijent ne preduzme prihvatljive mere za otklanjanje neusaglašenosti, može se desiti da je neophodno da, uz dodatne troškove, Sertifikaciono telo u potpunosti ponovi proveru;

e)        identifikovanje usaglašenosti odnosi se samo na lokacije ili proizvode/sisteme menadžmenta navedene u Sertifikatu i Programu ocenjivanja ili drugim prilozima koji prate Sertifikat;

f)         po zahtevu, prihvatanje prisustva posmatrača za vreme ocenjivanja, npr. ocenjivača akreditacionih tela ili proveravača na obuci.

 

7.             IZDAVANJE SERTIFIKATA

Kada je Sertifikaciono telo zadovoljno načinom na koji je klijent ispunio sve zahteve za sertifikaciju, obavestiće klijenta i izdaće mu sertifikat. Sertifikat ostaje  vlasništvo Sertifikacionog tela i može se kopirati ili reprodukovati samo za treću stranu kada na njemu stoji   reč “kopija”.

Sertifikat važi do isteka, sve dok se redovnom i/ili vanrednom posetom u svrhu nadzora ne ustanovi da sistem menadžmenta i/ili proizvodi klijenta više ne ispunjavaju zahteve standarda, normi ili propisa.

Sertifikaciono telo, odnosno lokalna SGS organizacija, zadržava pravo da, uzimajući u obzir  sve zahteve, izdavanje sertifikata uslovi plaćanjem svih cena i troškova koji su u vezi sa predmetnim sertifikatom ili bilo kojih prethodnih usluga pruženih klijentu.

 

8.                    ZNAK SERTIFIKACIJE

Po izdavanju Sertifikata, Sertifikaciono telo može klijentu odobriti korišćenje određenog znaka sertifikacije.  Pravo klijenta da koristi takav znak uslovljeno je očuvanjem važnosti sertifikata s obzirom na sertifikovani sistem menadžmenta i/ili proizvoda i usaglašenosti sa propisima kojima Sertifikaciono telo uređuje korišćenje znaka. Klijent koji je dobio odobrenje za korišćenje akreditacionog znaka od akreditacionog tela, mora se usaglasiti sa pravilima tog tela. Nepravilno korišćenje sertifikacionog/akreditacionog znaka predstavlja veliku neusaglašenost i može dovesti do suspenzije sertifikata.

9.                    NADZOR

U zavisnosti od vrste sertifikacione usluge i učešćem imenovanih proveravača, vrše se periodični nadzori kojima su obuhvaćeni aspekti sistema menadžmenta, dokumentacija, procesi izrade i distribuiranja proizvoda. U svrhu nadzora, klijent mora dozvoliti pristup svim mestima ili proizvodima kada se smatra da je to neophodno, a  Sertifikaciono telo,   kada se to zahteva, zadržava pravo na nenajavljene posete.

Klijent mora da sačini registar u kome su zapisane sve reklamacije korisnika i incidenti vezani za bezbednost, koji se odnose na ono što je obuhvaćeno sertifikatom i koje je prijavio nadležni autoritet ili korisnici, i na zahtev ga stavlja na raspolaganje Sertifikacionom telu.

Klijent mora biti obavešten o rezultatima svake posete u svrhu nadzora.

 

10.                 OBNAVLJANJE SERTIFIKATA

Da bi Sertifikat na kraju svakog ciklusa imao obnovljeno važenje,  od klijenta se traži da ponovi postupak podnošenja zahteva koji je opisan u tački 5. Sertifikaciono telo informiše klijenta o zahtevima za resertifikaciju tokom posete koja prethodi resertifikaciji, tj. poslednja poseta u svrhu nadzora svakog ciklusa, ali klijent ima isključivu odgovornost za pravovremeno podnošenje zahteva za resertifikaciju.

 

11.                 PROŠIRENJE OBIMA SERTIFIKACIJE

Da bi Sertifikat na kraju svakog ciklusa imao obnovljeno važenje,  od klijenta se traži da ponovi postupak podnošenja novog Upitnika i postupka koji je opisan u tački 5, nakon čega će biti sprovedena provera/postupak sertifikacije za one oblasti za koje je traženo proširenje. Od traženog proširenja obima sertifikacije će zavisiti i troškovi. Nakon pozitivnih rezultata obavljene sertifikacije biće izdat izmenjeni sertifikat.

12.                 MODIFIKACIJA SISTEMA/PROIZVODA

Klijent mora pismeno obavetiti Sertifikaciono telo o nameravanoj modifikaciji sistema menadžmenta, proizvoda ili proizvodnog procesa koji mogu uticati na usaglašenost sa  standardima, normama ili propisima. Sertifikaciono telo odlučuje da li najavljene izmene zahtevaju dodatnu proveru. Propust da se Sertifikaciono telo obavesti o nameravanoj modifikaciji moze rezultirati u suspenziju Sertifikata.

13.                 REKLAMIRANJE

U medijima za komunikaciju klijent može objaviti da su sertifikovani njegov sistem menadžmenta ili proizvodi i na način dozvoljen važećim Propisima, primeniti odgovarajući sertifikacioni znak na stalne (stacionarne)  i reklamne materijale koji su u vezi sa obimom sertifikacije. Klijent ne sme primeniti takav znak na svojim proizvodima sve dok nije sertifikovan za usaglašenost proizvoda.

Klijent, u svakom slučaju, mora osigurati da u njegovim publikacijama i reklamnom materijalu ne dođe do zabune oko sertifikovanih i nesertifikovanih sistema, proizvoda ili lokacija. Klijent, takođe, ne sme sačiniti bilo kakvu tvrdnju koja može zavesti treće strane da su sertifikovani određeni sistemi, proizvodi ili lokacije, ako oni zapravo nisu.

14.                 POGREŠNA UPOTREBA SERTIFIKATA I SERTIFIKACIONOG ZNAKA

Sertifikaciono telo će, na trošak klijenta, preduzeti odgovarajuće mere u postupanju sa netačnim ili pogrešnim pozivanjem na sertifikaciju ili korišćenje Sertifikata i sertifikacionog znaka. Ovo obuhvata suspenziju ili povlačenje Sertifikata, pravne mere i/ili objavljivanje prekršaja.

15.                 SUSPENZIJA SERTIFIKATA

Sertifikat može suspendovati Sertifikaciono telo na ograničeni period u sledećim slučajevima:

a)        ako na Zahtev za korektivnu meru nije odgovoreno na zadovoljavajući način i u određenom roku;

b)        ako se pogrešno upotrebi sertifikat ili znak na način koja je opisan u tački 14., a klijent nije ispravio pogodnim  poništenjem ili drugim odgovarajućim merama za otklanjanje;

c)        ako je bilo prekršaja Ponude, Obrasca zahteva - Ugovora, Opštih uslova za usluge sertifikacije, Kodeksa prakse ili Propisa kojima se upravlja korišćenjem sertifikacionog znaka;

d)        ako su proizvodi stavljeni na tržište pod uslovima koji predstavljaju opasnost ili ne ispunjavaju zahteve;

e)        ukoliko se provera ne obavi u predviđenom vremenskom roku.

Kada mu je suspendovan sertifikat, klijent se ne sme predstavljati da je sertifikovan i ne sme koristiti znak sertifikacije vezano za proizvode koje pušta u promet.

Sertifikaciono telo mora u pisanoj formi potvrditi klijentu suspenziju sertifikata. Istovremeno, Sertifikaciono telo mora ukazati klijentu pod kojim uslovima se podiže suspenzija. Na kraju perioda suspenzije Sertifikaciono telo sprovodi istraživanje radi utvrđivanja da li su ispunjeni naznačeni uslovi za vraćanje Sertifikata. Po ispunjenju ovih uslova, suspenzija se podiže, a klijent se obaveštava da je Sertifikat vraćen. Kada uslovi nisu ispunjeni, Sertifikat se povlači (oduzima).

Svi troškovi Sertifikacionog tela oko suspenzije i ponovnog uspostavljanja (vraćanja) Sertifikata padaju na teret klijenta.

16.                 POVLAČENJE SERTIFIKATA

Sertifikat se povlači kada (i) klijent preduzme neodgovarajuće mere u slučaju suspenzije; (ii) u slučaju sertifikacije proizvoda, proizvodi nisu usaglašeni sa standardima, normama ili propisima ili se više ne stavljaju u promet; ili (iii) Sertifikaciono telo prekine ugovor sa klijentom. U bilo kom od ovih slučajeva, Sertifikaciono telo ima pravo da povuče Sertifikat i da o tome pismeno obavesti klijenta.

Po dobijanju obaveštenja o povlačenju Sertifikata, klijent može uložiti žalbu (vidi tačku 19.).

U slučaju povlačenja Sertifikata, klijentu se ne vraća  novac dat za proveru, a Sertifikaciono telo mora objaviti povlačenje Sertifikata i obavestiti odgovarajuće akreditaciono telo, ako postoji.

17.                 PONIŠTENJE SERTIFIKATA

Sertifikat se poništava kada (i) klijent u pisanoj formi obavesti Sertifikaciono telo  da ne želi da obnovi Sertifikat ili da prestaje sa radom; (ii) klijent više ne stavlja proizvode u promet; ili (iii) klijent nije blagovremeno podneo zahtev za obnavljanje.

U slučaju poništenja Sertifikata, klijentu se ne vraća  novac dat za proveru, a Sertifikaciono telo mora objaviti poništenje Sertifikata i obavestiti odgovarajuće akreditaciono telo, ako postoji.

18.                 PRIZNAVANJE AKREDITOVANIH ORGANIZACIJA

U većini slučajeva Sertifikaciono priznaje sertifikaciju drugih akreditovanih organizacija kada ona ne ugrožava integritet sistema ili šemu sertifikacije proizvoda. Sertifikaciono telo zadržava pravo da, prema svom nahođenju, ne prizna registraciju drugih akreditovanih organizacija.

19.                 ŽALBE

Klijent ima pravo da uputi žalbu na bilo koju odluku Sertifikacionog tela.

Obaveštenje o nameri da se uputi žalba mora biti u pisanom obliku i dostavljeno Sertifikacionom telu u roku od sedam dana od dana prijema obaveštenja o odluci Sertifikacionog tela.

Sertifikaciono telo dostavlja klijentu Obrazac za žalbu koji klijent, posle popunjavanja i navođenja činjenica i podataka koji će se razmatrati tokom postupka rešavanja žalbe, vraća Sertifikacionom telu u roku od 14 dana od dana prijema obrasca.

Sve žalbe se upućuju Sertifikacionom telu koje ih dostavlja Komisiji za rešavanje reklamacija, žalbi i prigovora. Od Sertifikacionog tela se zahteva da podnese dokaz koji će podržati njegovu odluku.

Odluka Komisije je konačna i obavezujuća i za klijenta i za Sertifikaciono telo. Kada se jednom donese  odluka u vezi sa žalbom, nijedna strana u sporu ne može sačiniti protivzahtev radi dopune ili izmene ove odluke.

U slučajevima kada je žalba uspešno rešena (po klijenta), ne može se protiv Sertifikacionog tela uputiti zahtev za pokriće troškova ili drugih troškova koji su nastali.

20.                 PRIGOVORI

Kada bilo ko ima razlog da uputi prigovor Sertifikacionom telu, bez odlaganja sačinjava prigovor u pisanoj formi i upućuje ga Sertifikacionom telu. Po prijemu prigovora vrši se nezavisno preisitivanje podnetog prigovora. O rezultatu preispitivanja prigovora će podnosilac prigovora biti obavešten.

SERTIFIKACIONO TELO ZADRŽAVA PRAVO DA DOPUNI, BRIŠE ILI MENJA OVAJ KODEKS PRAKSE BEZ PRETHODNOG OBJAVLJIVANJA. SVE USLUGE SE OBAVLJAJU U SKLADU SA OPŠTIM USLOVIMA ZA USLUGE SERTIFIKACIJE.