Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Opšti uslovi za sertifikaciju

 

OPŠTI USLOVI ZA SERTIFIKACIJU SISTEMA, PROIZVODA I USLUGA

 

1.     OPŠTE

1.1   Osim ukoliko nije drugačije ugovoreno u pisanom obliku, na sve ponude ili usluge sertifikacije koje pruža SGS Societe Generale de Surveillance SA ili bilo koja od njegovih filijala ili agenata (svaki „SGS“) bilo kojoj osobi koja je podnela zahtev za sertifikaciju sistema, usluga ili proizvoda („Klijent“) i na sve ugovore ili druge dogovore koji proisteknu iz toga, primenjivaće se ovi opšti uslovi za sertifikaciju sistema, proizvoda i usluga (u daljem tekstu „ Opšti uslovi“).

1.2   Uslovi sertifikacije i Ponuda, Prijava, Kodeks prakse, Pravila za korišćenje znaka, zavisno od situacije, smatraće se celokupnim ugovorom („Ugovor“) između Klijenta i SGS-a vezano za predmet Ugovora. Osim ukoliko nije drugačije dogovoreno, nikakva izmena Ugovora neće važiti, osim u pisanom obliku i potpisana od strane Klijenta i SGS-a.

1.3   Prilikom izdavanja sertifikata Klijentu, SGS će vršiti svoje usluge u skladu sa Kodeksom prakse ("Kodeks prakse") SGS-a koji izdaje takav sertifikat ("Sertifikaciono telo"). SGS će izdati Klijentu primerak Kodeksa prakse koji važi na dan početka ugovora, kao i bilo koju kasniju izmenu koja može da bude izdata.

2.     DEFINICIJE

“Akreditaciono telo” predstavlja organizaciju (privatnu ili državnu) koja ima ovlašćenje da ocenjuje Sertifikaciono telo;

“Prijava“ predstavlja zahtev za usluge od strane Klijenta;

“Sertifikat“ predstavlja sertifikat izdat od strane kompetentnog sertifikacionog tela;

“Sertifikaciono telo” predstavlja bilo koji SGS koji ima ovlašćenje da izdaje sertifikate;

“Kodeks prakse” predstavlja kodeks prakse koji je objavilo sertifikaciono telo u skladu sa odgovarajućom sertifikacionom šemom;

“Ponuda” predstavlja means opis uslug akoje nudi SGS Klijentu.

"Izveštaj" je izveštaj izdat od strane SGS-a Klijentu koji sadrži preporuku da se izda ili ne sertifikat.

“SGS Certification Mark License Terms and Conditions” predstavlja uslove korišćenja licenciranog SGS znaka sertifikacije.

3.     USLUGE

3.1   Ovi Uslovi sertifikacije uključuju sledeće „Usluge“:

(a)   sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine, zdravljem i bezbednošću zaposlenih i drugih sistema u skladu sa međunarodnim ili nacionalnim standardima;

(b)   sertifkaciju usaglašenosti proizvoda u skladu sa EC direktivama i nacionalnim zakonodavstvom, kao i sertifikaciju proizvoda/usluga u skladu sa neobaveznim normativnim dokumentima, specifikacijama ili tehničkim propisima;

(c)    sertifikaciju usluga u skladu sa neobaveznim normativnim dokumentima, specifikacijama ili tehničkim propisima;

(d)   sertifikaciju procesa;

(e)   sertifikaciju osoba.

3.2   Nakon završetka ocenjivanja SGS će pripremiti i izdati Klijentu Izveštaj u kojem je naglašeno da li je ili nije preporuka da se izda Sertifikat. Ta preporuka nije obavezujuća za Sertifikaciono telo i odluka da se izda Sertifikat je u isključivoj nadležnosti Sertifikacionog  tela.

3.3   Klijent potvrđuje da SGS, shodno potpisanom ugovoru i pružanju usluga, neće preuzimati poslove Klijenta ili treće strane, niti ih oslobađa njihovih obaveza, niti na bilo koji drugi način podrazumeva, preuzima i postupa u smislu oslobađanja od obaveza klijenta prema trećoj strani ili treće strane prema klijentu.

3.4   Sertifikacija, suspenzija, povlaćenje ili poništavanje sertifikata obavljaće se u skladu sa odgovarajućim Kodeksom Prakse.

3.5   SGS može delegirati deo poslova podugovaračima, pa Klijent ovlašćuje SGS da istim dostavi odgovarajuće informacije za izvođenje tih poslova.

4.     OBAVEZE KLIJENTA

4.1   Klijent će obezbediti da su svi uzorci iz proizvodnje, pristup, pomoć, informacije, zapisi, dokumentacija i sredstva dostupni SGS-u, kada ih zahteva, uključujući pomoć kvalifikovanog, obučenog i ovlašćenog osoblja Klijenta. Klijent će osim toga obezbediti SGS-u besplatan odgovarajući prostor gde će se održavati sastanci.

4.2   Prema zakonu, Klijent potvrđuje da je Ugovorom predviđeno da se pridržava Opštih uslova za sertifikaciju, što uključuje da ne može podneti reklamacije, prigovore ili potraživanja koja nisu u vezi sa tim. Svi uslovi koje sadrže dokumenta Klijenta, a koja nisu u skladu sa ovim Opštim uslovima za sertifikaciju, nisu prihvaćena osim ako ne postoji izričito pisano odobrenje od SGS-a.

4.3   Klijent će obezbediti sve neophodne uslove za neometano izvođenja usluga.

4.4   Da bi omogućio SGS-u da se pridržava odgovarajućih zakonskih odredbi vezanih za zdravlje i bezbednost, Klijent će obezbediti SGS-u sve dostupne informacije vezane za poznate ili potencijalne opasnosti na koje osoblje SGS-a može da naiđe za vreme njihovih poseta. SGS će osigurati da se njegovo osoblje, dok se nalazi u prostorijama Klijenta,  pridržava pravila Klijenta vezanih za zdravlje i sigurnost, uz upoznavanje sa istim od strane Klijenta.

4.5   U slučaju sertifikacije usaglašenosti proizvoda sa EC direktivama, Klijent će se pridržavati svih odredbi predmetne direktive. Klijent će imati pravo da upotrebi EC znak usaglašenosti tek kada svi zahtevi relevatne direktive budu ispunjeni.

4.6   Klijent će smeti da reprodukuje ili izda izvode iz bilo kog Izveštaja SGS-a samo ukoliko se ime SGS-a ne pojavljuje ili ukoliko je Klijent dobio prethodno odbrenje u pisanoj formi od SGS-a. SGS ima pravo da uloži prigovor u slučaju nepridržavanja sa ovim zahtevom. Klijent neće obelodaniti detalje na koji način SGS izvodi svoje operacije.

4.7   Klijent će odmah obavestiti SGS o bilo kojoj izmeni u svojim prostorijama koja može uticati na sistem menadžmenta, proizvod, proces ili uslugu. Svako nepoštovanje ove obaveze može voditi do povlačenja sertifikata. Klijent je dužan da prijavi svaku veliku neusaglašenost utvrđenu na svojim internim proverama, ili proverama koje obavljaju njegovi partneri ili državne institucije.

5.      CENE  I PLAĆANJ

5.1   Cene date Klijentu pokrivaju sve etape koje vode do završetka programa ocenjivanja ili operacije i podnošenje Izveštaja i periodičnih nadzora koje će SGS vršiti radi održavanja sertifikata. Pošto se cene baziraju na ceni koja je primenjiva na dan podnošenja Zahteva, SGS zadržava pravo da poveća cenu za vreme perioda sertifikacije. SGS takođe sme da poveća cenu ukoliko se naknadno utvrdi da instrukcije Klijenta nisu u skladu sa početnim detaljima koji su podneti ili upotrebljeni radi dobijanja ponude. Klijent će biti obavešten o svakom povećanju cene.

5.2   Dodatni troškovi biće naplaćeni za operacije koje nisu uključene u dogovorenoj ponudi i za posao koji je potrebno obaviti usled identifikovanih neusaglašenosti. One će obuhvatiti troškove nastale usled:

(a)   ponovljenog bilo kog dela, ili celog programa ocenjivanja ili operacije usled procedura sertifikacije i zahteva koji nisu ispunjeni;

(b)   dodatnog rada usled suspenzije, povlačenja i/ili obnavljanja sertifikata;

(c)    reocenjivanja usled izmena u sistemu menadžmenta ili proizvoda; ili

(d)   poziva na sud zbog dokumenata ili svedočenja vezano za posao koji je izvršio SGS.

5.3   Dodatni troškovi će morati s vremena na vreme da se dodaju na važeće cene koje SGS primenjuje, u slučaju hitnih naloga, otkazivanja ili izmene planiranih usluga ili delimično ili u potpunosti izmenjenog programa ocenjivanja ili operacija koje se zahtevaju u Kodeksu Prakse.

5.4   Primerak cenovnika koji SGS primenjuje može se dobiti ukoliko se podnese zahtev SGS-u.

5.5   Osim ukoliko nije drugačije rečeno, sve date cene ne obuhvataju troškove prevoza i putne troškove (koje će biti naplaćene Klijentu u skladu sa SGS Travel Expense Policy). Sve cene i dodatni troškovi su bez PDV-a ili sličnih poreza koji se naplaćuju u odgovarajućoj zemlji.

5.6   Nakon podnošenja Izveštaja Klijetu, SGS će Klijentu izdati fakturu. Fakture za dodatni posao će biti izdate nakon završetka odgovarajućeg posla. Osim ukoliko nije dogovoreno avansno plaćanje, sve fakture dospevaju na plaćanje u roku od 30 dana od datuma fakture (Due Date), bez obzira da li se sistem ili proizvodi Klijenta kvalifikuju za sertifikaciju, neispunjenjem se obračunava 1,5% kamatne stope mesečno (takav ili drugačiji procenat može biti ustanovljen fakturom) od Due Date-a do datuma primanja uplate.

5.7   Upotreba Izveštaja ili Sertifikata ili informacija koje se u njima sadrže, od strane Klijenta, zavisi od blagovremenog plaćanja svih cena i nadokanda. Osim pravnih mogućnosti nabrojanih u Kodeksu Prakse, SGS zadržava pravo da prekine ili suspenduje sav posao i/ili povuče bilo koji Sertifikat Klijentu koji ne plati fakturu na vreme.

5.8   Klijent nema pravo da zadrži ili odloži plaćanje bilo kog iznosa prema SGS-u zbog sporova, žalbi ili tvrdnji protiv SGS-a.

5.9   SGS može izabrati bilo koji sud sa odgovarajućom jurisdikcijom u cilju potraživanja neplaćenih troškova.

5.10Klijent će snositi sve troškove SGS-a, uključujući troškove advokata i povezane troškove.

6.         ARHIVIRANJE

6.1   SGS će čuvati u svojoj arhivi, onoliko dugo koliko to zahteva akreditaciono telo ili zakon u državi odakle je sertifikaciono telo, sav materijal koji se odnosi na program ocenjivanja i program nadzora vezan za Sertifikat.

6.2   Na kraju perioda arhiviranja, SGS će, po svom nahođenju, prebaciti, zadržati ili raspolagati materijalom, osim ukoliko od Klijenta ne dobije drugačije instrukcije. Troškovi koji se odnose na takve instrukcije biće fakturisani Klijentu.

7.         IZVEŠTAJ, VLASNIŠTVO NAD SERTIFIKATOM I INTELEKTUALNA SVOJINA

 

 

Bilo koji dokument koji je omogućio SGS, uključujući Izveštaj ili Sertifikat, sa oznakon copyright, ostaje vlasništvo SGS-a i Klijent ne sme menjati niti drugačije tumačiti njihov sadržaj. Klijent može izraditi kopije samo za svoju internu upotrebu. Duplikati sertifikata se mogu dobiti na zahtev.

8.         KOMUNIKACIJA

 

 

Klijent može vršiti promociju svoje sertifikacije u skladu sa uslovima propisanim u Regulativi koja se odnosi na korišćenje znaka sertifikacije. Korišćenje SGS korporativnog imena ili bilo kog drugog obeležja u svrhe reklamiranja nije dozvoljeno bez dobijanja pisane saglasnosti SGS-a.

9.         POVERLJIVOST

 

9.1   U daljem tekstu, pod terminom „poverljive informacije“ podrazumevaju se usmene ili pisane informacije koje dve strane mogu zahtevati jedna od druge shodno Ugovoru, međutim, poverljive informacije ne uključuju informacije kao što su (1) informacije koje postaju poznate široj javnosti, (2) informacije koje su bile dostupne bez otkrivanja od strane koja vrši otkrivanje, (3) informacije koje su otkrivene od strane treće strane koja ima pravo da vrši njihovo otkrivanje.

9.2   Osim ako nije zahtevano zakonom ili od strane regulatornog, državnog, pravnog tela, niti jedna strana niti njeni agenti ili podugovarači neće koristiti poverljive informacije osim za potrebe shodno Ugovoru niti će otkrivati druge poverljive informacije bilo kojoj osobi ili organizaciji bez prethodnog potpisanog odobrenja druge strane.

10.       TRAJANJE I RASKIDANJE UGOVORA

 

 

10.1Ukoliko nije drugačije dogovoreno, Ugovor traje u periodu naznačenom u Ponudi (Initial Term), i isti može biti predmet prekida u ovim Opštim uslovima. Po isteku „Initial Term“, Ugovor će biti automatski obnovljen osim ako bilo koja od strana obavesti drugu stranu u pisanoj formi da se Ugovor raskida i to barem 3 meseca pre isteka „Initial Term“ ili kao obaveštenje tri meseca unapred za period nakon „Initial Term“.

10.2SGS ima pravo da bilo kog trenutka pre izdavanja Sertifikata, raskine Ugovor ukoliko je Klijent izvršio materijalni prestup svojih obaveza i, nakon obaveštenja o svojim prestupima, Klijent ne uspe da zadovolji SGS u smislu ispravke ovakvih prestupa u roku od 30 dana.

10.3Obe strane imaju pravo da prekinu odmah pružanje usluga u slučaju sporazuma u vezi kredita, bankrotstva, nesolventnosti, prinude ili prekida biznisa druge strane. 

10.4Ukoliko nije drugačije dogovoreno u pisanoj formi, prava i obaveze strana definisanih u tačkama 8,9,12,13 i 14 primenjuju se bez obzira na kompletiranje usluga ili raskida Ugovora.

10.5U slučaju transfera svojih aktivnosti na drugu organizaciju, potreban je prethodni pisani pristanak Sertifikacionog tela za transfer Sertifikata. Kada je dat pristanak, korišćenje Sertifikata nove organizacije će biti predmet Ugovora.  

11.    VIŠA SILA

 

 

        Ukoliko je SGS sprečen, iz bilo kog razloga van kontrole SGS-a, što uključuje prirodne katastrofe, rat, terorističke aktivnosti ili industrijske akcije, nemogućnost dobijanja dozvole, licence ili registracije, bolest, smrt ili ostavke osoblja ili nemogućnost da Klijent ispuni svoje obaveze po Ugovoru, da ispuni ili dovrši bilo koju uslugu za koju je sklopljen Ugovor, Klijent će platiti SGS-u:

(a)   iznos svih troškova koji su napravljeni;

(b)   srazmeran deo dogovorene cene koji je jednak srazmeri (ukoliko je ima) izvršene usluge;

        a  SGS će biti oslobođena svih odgovornosti za delimično ili ukupno ne-izvršenje zahtevanih usluga.

12.       OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI I OBEŠTEĆENJA

 

 

12.1SGS se obavezuje da posveti dužnu pažnju i veštinu pri obavljanju svojih usluga i prihvata odgovornost samo u slučaju dokazane nepažnje.

12.2Opšti uslovi neće ograničiti niti isključiti SGS odgovornost prema klijentu za smrt ili povrede ili za prevaru ili bilo koje drugo pitanje koje nastupi kao posledica nemarnosti SGS-a za koje bi nilo nelegalno da isključi ili ograniči svoje odgovornosti.

12.3Prema pitanju 12.2 potpuna odgovornost SGS-a prema Klijentu u smislu žalbe, štete ili troška bilo koje prirode i ma kako podnetog, biće ograničena prema bilo kojem događaju ili seriji povezanih događaja, do iznosa jednakom troškovima plaćenih SGS-u prema Ugovoru (isključujući Value Added Tax).

12.4Prema pitanju 12.2, SGS će biti oslobođen obaveze da nadoknadi štetu, gubitak ili trošak ukoliko se parnica ne pokrene u roku od jedne godine od datuma kad je SGS izvršila navedenu uslugu koja daje povoda takvom potraživanju ili u slučaju tvrdnje Klijenta o neobavljanju usluga u roku od godinu dana od datuma kada je takva usluga trebala biti izvršena.

12.5Prema pitanju 12.2, SGS će biti oslobođen obaveze prema Klijentu ili trećoj strani za sledeće:

(a)   Za bilo koji gubitak, oštećenje ili trošak koji je proistekao iz (i) nemogućnosti Klijenta da ispuni neku od svojih obaveza, (ii) svaku aktivnost koja je preduzeta ili nije preduzeta na bazi izveštaja ili sertifikata, (iii) bilo koji netačan reultat, izveštaj ili sertifikat koji proističe iz nejasnog, pogrešnog, nekompletnog ili lažnog informisanja SGS-a,

(b)   Za gubitak profita, proizvodnje, biznisa ili troškova nastalih usled prekida poslovanja, gubitka zarade, prilika, ugovaranja, očekivanja, korišćenja, dobre volje ili reputacije, predviđenih ušteda, kao i troškova nastalih u vezi sa opozivom proizvoda, troškova nastalih tretiranjem gubitaka i oštećenja nastalih usled žalbe neke treće strane (uključujući bez ograničenja potraživanja u vezi odgovornosti za proizvod) na račun Klijenta,

(c)    Bilo koji indirektan gubitak ili gubitak koji je nastao kao posledica ili oštećenje bilo koje vrste (bez obzira da li potpada ili ne pod različite tipove gubitaka ili oštećenja koji su identifikovani u (b)).

12.6Osim u slučajevima dokazane nebrige ili prevare od strane SGS-a, Klijent se saglašava da se smatra krivim i da će obeštetiti SGS i

njene zaposlene, agente ili podugovarače vezano za sve žalbe (aktuelne ili nagoveštene) koje treće strane podnesu zbog gubitka, štete ili troškova bilo kakve prirode uključujući razumne pravne troškove i slične troškove koji se pojave vezano za (i) izvršenje, nagovešteno izvršenje ili ne-izvršenje bilo kakvih usluga ili (ii) iz ili su u vezi sa Klijentovim proizvodom, procesima ili uslugom koji su predmet sertifikacije (uključujući, bez ograničenja žalbe u vezi odgovornosti za proizvod).

12.7Svaka od strane će obezbediti odgovarajuće osiguranje za pokrivanje odgovornosti prema ovom Ugovoru.

13.       OSTALO

 

 

13.1Ukoliko se za jedan ili više odredbi ovih Opštih uslova utvrdi da nisu po propisu ili nisu primenljivi, validnost, zakonitost ostalih odredbi neće biti pogođeni time.

13.2Ukoliko nije posebno naglašeno u Opštim uslovima, Klijent ne može dodeliti ili preneti neka od ovih prava bez prethodnog dobijanja saglasnosti od SGS u pisanoj formi.

13.3Nijedna od strana neće dodeliti Ugovor bez prethodnog pisanog pristanka druge strane, ovakav pristanak neće biti pokrenut bez razumne potrebe. Bilo koje dodeljivanje neće osloboditi potpisnika od odgovornosti i obaveza propisanih Ugovorom.

13.4Ugovori (prava treće strane) ACT 1999 neće se primenjivati na ove Opšte ulove ni na Ugovor.

13.5Strana koja obaveštava u skladu sa ovim Opštim uslovima, isto mora činiti u pisanoj formi i sa ličnim  uručenjem ili slanjem prvom klasom, preporučeno ili faksom na adresu treće strane kao što je navedeno u Prijavi. Obaveštenje će se smatrati primljeno od treće strane ukoliko je:

(a)   Lično dostavljeno, na dan dostavljanja

(b)   Ukoliko se šalje poštom prve klase, tri dana od datuma slanja

(c)    Poslato faksom, vreme naznačeno na poruci o slanju faksa.

13.6Strane potvrđuju da SGS pruža uslugu Klijentu kao nezavisni ugovarač kao i da Ugovor ne predstavlja formiranje partnerstva, agencije, zaposlenja ili poverene poslove između SGS-a i Klijenta.

13.7Bilo koji propust SGS-a da zahteva od Klijenta da izvrši neku od obaveza prema ovim Opštim uslovima ili Ugovorom, neće se smatrati odricanjem njegovih prava da zahteva ispunjenje tih ili bilo kojih drugih obaveza.

14.       SPOROVI

 

 

Ukoliko nije drugačije dogovoreno, sve sporove do koji dodje u vezi ovim Opštih uslova ili Ugovora biće primenjeni zakoni Engleske i rešeni po pravilima Arbitraže Međunarodne Trgovinske Komore od strane jednog ili više arbitara imenovanih u skladu sa pomenutim pravilima. Arbitraža će se obaviti u Parizu (Francuska) i biće obavljena na engleskom jeziku.