Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Izuzetno nam je zadovoljstvo da obavestimo, kako trenutne tako i naše buduće klijente, da SGS i poslovna asocijacija NALED (Nacionalna Alijansa za Ekonomski Razvoj) uspešno sprovode projekat sertifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Jedan od osnovnih motiva da se SGS Beograd, kao najveće sertifikaciono telo u regionu, odluči da se uključi u projekat "Sertifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem", prema zahtevima standarda Business Friendly Certification (BFC) je proistekao iz definicije provere: Provera je sistematičan i nezavistan proces, čijom realizacijom se utvrđuje stepen do kojeg su ispunjeni kriterijumi za proveru.

Prilikom izbora tima proveravača, koji treba da realizuje proces provere, zbog njegove složenosti, vodilo se računa da, pored zahtevanih profesionalnih kompetentnosti, SGS proveravači poseduju i potencijal ličnosti za ispunjavanje delegiranih odgovornosti i ovlašćenja u samom procesu provere. Navedeno je jako važno, jer sertifikat kojim se potvrđuje stepen, koliko je Opština ispunila zahtevane kriterijume, treba da predstavlja validan dokaz svim zainteresovanim stranama (posebno investitorima) da će im sertifikovane lokalne samoušrave, u kontinuitetu, na efikasan i efektivan način pružati administrativne i logističke usluge.

Ispunjavanjem sledećih 12 kriterijuma:

 1. Strateški plan lokalnog razvoja
 2. Uspostavljanje Odeljenja/kancelarije za lokalni ekonomski razvoj
 3. Stalni privredni savet
 4. Sistem usluga za dobijanje građevinske dozvole
 5. Postojanje analitičke osnove za podršku lokalnoj poslovnoj zajednici i privlačenje investicija
 6. Promocija ulaganja i kvaliteta poslovnog ambijenta
 7. Kreditna sposobnost i kreditna opravdanost
 8. Praćenje dinamike lokalnog tržišta erada i aktivan odnos prema utvrđenom stanju i potrebama
 9. Grad/Opština razvija partnerstvo/saradnju javnog i privatnog sektora
 10. Adekvatna infrastruktura i pouzdane komunalne usluge
 11. Transparentna politika lokalnog poreza, naknada i taksa
 12. Informacione tehnologije

sigurno se osigurava da lokalne samouprave, postanu ravnopravni partneri sa uspešnim stranim i domaćim organizacijama.

Struktura standarda je utvrđena tako, da su svi zahtevi usmereni ka ispunjenju i povećanju zadovoljstva zainteresovanih strana, što je osnovni princip menadžmenta i osnovna filozofija i svih drugih standarda sistema menadžmenta. Sertifikacijom i promocijom sertifikovanih opština skreće se pažnja značajnim investitorima i podiže se konkurentnost opština u Republici Srbiji a time i kompletnog poslovnog ambijenta u našem regionu.

Mi, kao vodeća kontrolna organizacija i sertifikaciono telo u svetu i regionu ćemo sigurno težiti da svakim danom, doprinesemo poboljšanju poslovnog ambijenta u Republici Srbiji i okruženju u sve zahtevnijoj tržišnoj utakmici.

KAD JE POTREBNO DA BUDETE SIGURNI - SGS