Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Saznajte više o našem pristupu u eksploracijskim IND ispitivanjima.Procena prisustva supstanci koje se mogu ekstrahovati i onih koje se mogu ispirati u bio/farmaceutskim proizvodima važan je korak u razvoju leka kao proizvoda.

Obrađivanje opreme, kao i primarni i sekundarni zatvarači, predstavljaju potencijalne vektore za hemijske zagađivače.Monomerni i polimerni aditivi, kao što su antioksidanti, plastifikatori, stabilizatori, farbe, metalni katalizatori i ostale štetne hemikalije mogu se potencijalno preneti u proizvod pod uslovima skladištenja. Kompanija SGS pruža kompletnu uslugu testiranja na supstance koje se mogu ekstrahovati iz materijala za ambalažu i na supstance koje se mogu ispirati u krajnjim proizvodima.

Ovi testovi sprovode se u laboratorijama koje su u saglasnosti sa cGMP, korišćenjem tehnologija kojima se otkrivaju izuzetno male količine.

 • Testiranje supstanci koje se mogu ekstrahovati, testiranje supstanci koje se mogu ispirati
 • Strategija planiranja testa i ocene podataka na osnovu dostupnih informacija
 • Razvoj skrojenog plana studije o supstancama koje se mogu ekstrahovati ili ispirati
 • Profilisanje supstanci koje se mogu ekstrahovati (neorganske i organske supstance koje se mogu ekstrahovati)
 • Sekvencijalne ekstrakcije i alternativne tehnike ekstrakcije za izolovanje supstanci koje se mogu ekstrahovati u materijalima koji se koriste za ambalažu
 • Karakterizacija supstanci koje se mogu ekstrahovati pomoću hromatografskih i spektroskopskih istraga
 • Određivanje praga analitičke procene (AET)
 • Proračun praga kvalifikacije na osnovu praga za ugroženost bezbednosti (SCT)
 • Razvoj i validacija potencijalnih supstanci koje se mogu ispirati u farmaceutskim proizvodima

Sprovođenje studija o supstancama koje se mogu ispirati za izveštaje o farmaceutskim proizvodima i ocene rezultata u okviru tekućih smernica

 • Tehnologije testiranja i procene supstanci koje se mogu ekstrahovati ili ispirati
 • HPLC-MS/MS, HPLC Q-Tof, HPLC-UV, DAD
 • HS-GC, HS-GC-MS
 • GC (FID, ECD, FID-NP), GC-MS
 • GC-TEA (nitrosamini)
 • ICP-OES, ICP-MS, AAS, IR
 • FTIR
 • TGA, DCS
 • Fluorescentna analiza pomoću rendgenskih zraka
 • Ubrzana ekstrakcija rastvarača (ASE)

Sokslet