Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ove usluge proteomike – dođite do efikasne ekspresije gena na nivou proteina pomoću analize proteomike.

Proteomika je istraživanje ekspresije gena na nivou proteina. Ekspresija gena, pa tako i ćelijski sadržaj proteina, može se razlikovati i po kvantitetu i po kvalitetu na osnovu režima tretiranja i/ili uslova stresa. Mi vam nudimo efikasnu analizu proteomike u istraživanju ekspresije gena na nivou proteina.

Zašto treba da se odlučite za SGS-ovu analizu proteomike?

Naše usluge proteomike pomažu vam da:

  • identifikujete proteine i modifikacije proteina, kao što su fosforilacije, mutacije ili glikozilacija
  • otkrijete niske nivoe peptida prisutnih u mešavini
  • sprovodite analize profila nečistoća za rekombinovane proteine, otkrivajući prisustvo neznatnih nivoa nečistih proteina, kao što su proteini ćelije domaćina
  • odgovorite na ICH Q6B zahteve Međunarodne konferencije o harmonizaiji tehničkih uslova za registraciju farmaceutskih proizvoda radi karakterizacije i potvrđivanja biofarmaceutskih proizvoda u novim marketinškim primenama

Pouzdana analiza proteomike vodeće kompanije u domenu ovih usluga

Kao vodeća kompanija u svetu u domenu usluga proteomike, nudimo vam iskustvo, tehničku stručnost i stručnost u poznavanju zakonskih propisa i jedinstvenu globalnu mrežu koja vam je potrebna.

Naša strategija u proteomici obuhvata sledeće:

  • natrijum-dodecil-sulfat poliakrilamid gel-elektroforezu (SDS-PAGE) za odvajanje i vizualizaciju proteinskog sadržaja
  • tečnu hromatografiju na reverznim fazama (RP-HPLC) za odvajanje i vizualizaciju proteinskog sadržaja
  • elektrosprej jonizaciju sa tandemskom masenom spektrometrijom (ES-MS/MS) za sekvenciranje peptida koji se stvaraju usled rastvaranja proteina
  • Nano-tečnu hromatografiju sa detekcijom tandemske masene spektrometrije (LC-MS/MS) za sekvenciranje peptida koji se stvaraju usled rastvaranja proteina
  • upit u bazu podataka proteinskih sekvenci u identifikaciji proteina u uzorku

Naša uslužna strategija takođe ima i druge primene. Na primer, ES-MS/MS sekvenciranje i upit u bazu podataka mogu da otkriju niske nivoe peptida prisutnih u mešavini. Zbog toga se ova tehnika može koristiti kao deo analize profila nečistoća za rekombinovane proteine, otkrivajući prisustvo neznatnih nivoa nečistih proteina, kao što su proteini ćelije domaćina.

Saznajte više o našim uslugama proteomike tako što ćete nas kontaktirati još danas.