Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Kada je reč o dekontaminaciji zagađenih lokacija, kako možete biti sigurni da je tehnika remedijacije koju ste izabrali ona prava?

SGS može odrediti pravo rešenje za vas tako što će sprovesti studiju izvodljivosti. Pozovite nas već danas.

Kada razmatramo rešenja remedijacije pogodna za vašu lokaciju, uvek uzimamo u obzir najprikladnije i najekonomičnije tehnike. Da bismo bili sigurni da imamo pravo rešenje, u nekim slučajevima je potrebno obaviti dodatna ispitivanja kako bi se proverila praktična izvodljivost razmatrane tehnike. Ove laboratorije i analize na licu mesta omogućavaju nam da detaljnije ispitamo tehnike remedijacije koje odgovaraju vašoj situaciji.

Neka od ovih dodatnih ispitivanja za studiju izvodljivosti obuhvataju:

  • Određene fizičko-hemijske analize - obavljaju se na licu mesta u našim mobilnim laboratorijama ili u jednoj od naših sertifikovanih laboratorija za proučavanje parametara na licu mesta (elektro-provodljivost, rastvoreni kiseonik, redoks-potencijal), fizičkih parametara (alkalnost, zamućenost, suspendovane materije) i hemijskih parametara (anjona, katjona, hemijska potrošnja kiseonika, ukupni organski ugljenik)

  • Simulirana remedijacija u laboratorijskim ispitivanjima - putem reprezentativnog uzorka tla ili podzemne vode i dodavanjem hranljivih materija ili bakterija u laboratoriji, možemo da proučavamo reakcije zagađivača i efikasnost predložene tehnologije sanacije.

  • Pilot ispitivanja na licu mesta - da proverite da li će predložena tehnika pokazati dovoljnu povratnu reakciju, pilot ispitivanje može biti obavljeno na terenu, ispitivanjem predloženog rešenja u smanjenom obimu.

  • Provera prirodne atenuacije - proveravamo da li fizičko-hemijski uslovi kontaminirane životne sredine mogu dovesti do prirodne atenuacije. Ako je to slučaj, to može biti zanimljiva alternativa sa ekonomskog stanovišta. Imamo ogromno iskustvo u ovoj oblasti vezanim za ugljovodonik i hlorovane rastvarače.

Da biste procenili izvodljivost remedijacije koja odgovara vašim potrebama, pozovite naše akreditovane timove već danas za pravo rešenje za vašu lokaciju.