Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

U SAD, Komisija za zaštitu potrošačkih proizvoda osigurava bezbednost korisničkih proizvoda uključujući usaglašenost sa pravilnikom o označavanju štetnih umetničkih materijala (LHAMA).

Da biste prodavli vaš umetnički materijal i srodne proizvode u SAD oni moraju prvo da prođu procenu rizika od toksičnosti koju izvodi sertifikovani toksikolog. LHAMA služba za testiranje SGS-a obezbeđuje LHAMA i TRA ispitivanje.

LHAMA ispitivanje i označavanje je obavezno za uključene artikle, ali se ne ograničava na:

  • Farbe
  • Krejoni
  • Drvene bojice
  • Lepkovi
  • Glina za modelovanje

Pravilnik zahteva od vas da pregledate sve umetničke materijale da bi se utvrdila mogućnost izazivanja hronične opasnosti i važi za sve umetničke materijale. Nije ograničeno na dečije proizvode. Da biste obezbedili bezbednost korisnika morate uzeti u obzir mogućnost povređivanja u slučaju izlaganja umetničkim materijalima. Ovo obuhvata razumnu predvidivu upotrebu, ili zloupotrebu, kao i verovatne načine izlaganje:

  • Udisanje
  • Gutanje
  • Kontakt sa kožom i očima
  • Ostali kontakti

Materijali koji mogu da predstavljaju hroničnu opasnost moraju da se obeleže odgovarajućim etiketama upozorenja, kako bi se zaštitili korisnici.

Saznajte više o tome kako usluge ispitivanja bezbednosti LHAMA umetničkih materijala mogu da pomognu vašem poslovanju.