Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

REACH je propis Evropske unije o registraciji, proceni, odobrenju i ograničenju hemikalija.

Primenjuje se na sve hemikalije - ne samo one koje se koriste u industrijskim procesima već i one koje se nalaze u proizvodima koje koristimo u našim svakodnevnim životima, kao što su proizvodi za čišćenje i boje ili u artiklima kao što su odeća, nameštaj i električni aparati.

Pošto REACH nije primenjiv samo na hemijske materije i mešavine, već uključuje i određene odredbe primenjive na materijale, važno je da proizvođači i uvoznici potrošačkih proizvoda razumeju svoju ulogu i odgovornosti u okviru REACH-a. Ograničenje, ovlašćenje i obaveštavanje za materije su važni faktori za materijal koji će biti isporučen na tržište Evrope. Takođe, industrija mora da se pozabavi sa izazovima koje predstavlja obaveštavanje o materijalima visokog rizika u okviru lanca snabdevanja i prema potrošačima.

SGS nudi sveobuhvatan paket usluga za pomoć svojim klijentima kako bi se pridržavali svojih obaveza po regulativi REACH, od početne registracije do usluga konsaltinga, ispitivanja, provere i verifikacije kao podršku usaglašavanju.

REACH stavlja odgovornost na industriju za upravljanje rizicima koje mogu predstavljati hemikalije, ili potrošački predmeti, po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Većina REACH zahteva se odnosi direktno na proizvođače i uvoznike, koji moraju registrovati materije (bilo čiste ili one klasifikovane kao mešavine) dajući podatke o osobinama hemikalija koje se nalaze u njihovom sastavu. Takođe su po REACH-u obavezni da daju procene o hemijskoj bezbednosti i primenjuju mere upravljanja rizikom. REACH zahteva od proizvođača i uvoznika da obaveste evropske regulatorne organe o upotrebi opasnih supstanci. Ako se supstance registruju u REACH one postaju ovlašćene.

REACH zahteva od korisnika u daljim fazama prerade da obezbede da njihovi klijenti (na primer, ostala industrijska preduzeća i potrošači) dobiju informacije koje su im potrebne da bi mogli da bezbedno koriste svoje proizvode. Distributeri su obavezni da obezbede da se sve relevantne informacije o bezbednosti materija dobijaju uz preparate i artikle koje prodaju i da nema zabranjenih supstanci u proizvodima koje prodaju.

Sem toga, REACH okvir može da utiče na potrošačke proizvode kad je reč o odobrenju materije u skladu sa Aneksom XIV ili ograničenje u skladu sa Aneksom XVII, kao i obaveštavanje o veoma rizičnim materijama (SVHC) u skladu sa članom 7 ili deklaraciji u skladu sa članom 33. Proizvođači i uvoznici moraju biti svesni činjenice da su REACH standardi predmet stalnih izmena i moraju pomno da prate najnovije zahteve. 

Kroz našu globalnu mrežu laboratorija i visoko obučenih stručnjaka, SGS nudi na jednom mestu višestruke usluge, kako bi se obezbedilo da vaši proizvodni i distribucioni sistemi podržavaju vašu usklađenost sa REACH zakonodavstvom.

Mastila za olovke, lepkovi, korektivne tečnosti, bojice i vodene boje su artikli klasifikovani kao 'mešavine' prema REACH propisu, dok su mirišljavi artikli, kao gumice za brisanje, klasifikovani kao artikli koji sadrže supstance namenjene za ispuštanje. SGS vam može pomoći da razumete svoje obaveze prema REACH propisu i nudi sveobuhvatna rešenja da obezbedi da vaš kancelarijski pribor i kancelarijski materijal ispune zahteve EU REACH propisa.