Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Proizvođači, trgovci i dobavljači električnih i elektronskih proizvoda moraju biti usaglašeni sa različitim propisima o ograničenju opasnih materija od značaja za njihovo krajnje tržište.

RoHS ispitivanje od strane trećeg lica za SGS vam omogućava da obezbedite usaglašenost sa odgovarajućom RoHS direktivom.

Kod svih novih proizvoda treba pratiti koncentraciju ograničene supstance, uključujući olovo (Pb), živu (Hg), kadmijum (Cd , šestovalentni hrom (Cr , polibromne bifenil ( PBB) i polibromirani difenil etar (PBDE).

RoHS ograničava te materije na 0,1% ili 1,000 ppm (osim za kadmijum, koji je ograničen na 0.01% ili 100ppm) po težini homogenih materijala. Nudimo različite načine ispitivanja:

Nedestruktivnu analizu

Koristimo nekoliko nedestruktivnih XRF (fluorescentni rentgen) metoda.

Vlažnu hemijsku analizu

Ako se otkrije visok nivo ograničenih materija, dalji testovi mogu se izvesti korišćenjem vlažne hemijske analize. Ova metoda ispitivanja ograničene materije nudi precizne rezultate i proverava sve nepravilnosti pronađene za vreme XRF analize.

XRF pregled

Možemo da dobijemo brz pokazatelj prisustva opasnih materija i njihovih lokacija u proizvodu pomoću XRF pregleda. Ova metoda ispitivanja je naročito pogodna za dobijanja brzog pregleda krajnjeg proizvoda.

U EU, RoHS je regulisan uz pomoć direktive br. 2002/95/EC. Ona isključuje sve neusaglašene proizvode sa tržišta. Slični propisi postoje u drugim područjima sveta, uključujući Kinu, Japan, Južnu Koreju, SAD, Norvešku i Tursku. Uz globalnu mrežu od 26 akreditovanih RoHS laboratorija i više od 1.000 stručnjaka iz oblasti, udružite se sa SGS-m za sve svoje potrebe RoHS ispitivanja.

Saznajte više o tome kako SGS može pomoć vašoj organizaciji da se usaglasi sa RoHS uslovima širom sveta.