Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

ISO 14001:2015 predlaže sve veći strateški pristup upravljanju životnom sredinom – sarađujte sa SGS-om da biste prešli na novu verziju.

Objavljivanje standarda ISO 14001:2015 u septembru 2015. godine je konačna faza u procesu revizije standarda. Ova verzija zamenjuje ISO 14001:2004, iako postoji prelazni period od tri godine.

Mi nudimo paket rešenja koji će pomoći vašoj organizaciji prelazak sa trenutne sertifikacije prema zahtevima ISO 14001:2004 da bi ispunila zahteve ISO 14001:2015.

ISO 14001:2015 – glavne izmene

ISO 14001:2015 usvaja strukturu visokog nivoa određenu ISO Prilogom SL. Ova struktura sada predstavlja obavezan okvir za sve nove i izmenjene standarde sistema menadžmenta.

ISO tim odgovoran za proces revizije (potkomitet ISO/TC 207/SC1) je identifikovao sledeće nove promene koje su rezultat njihove revizije.

Strateško upravljanje životnom sredinom

Postoji nov zahtev za razumevanje konteksta organizacije prilikom određivanja eksternih i internih problema vezanih za njene aktivnosti i životnu sredinu. Potrebne su i radnje koje se preduzimaju kao odgovor na ove probleme u okviru sistema za upravljanje životnom sredinom (EMS).

Liderstvo

Dodata je nova tačka sa posebnim odgovornostima najvišeg rukovodstva da iskaže svoje liderstvo i posvećenost upravljanju životnom sredinom. Najviše rukovodstvo može da prenese ovu obavezu na druge, ali će i dalje zadržati odgovornost.

Zaštita životne sredine

Smernice za zaštitu životne sredine će sadržati posvećenost ‘zaštiti životne sredine’, što uključuje ‘sprečavanje zagađenja’ i ‘druge’ obaveze, kao što su održiva upotreba resursa, ublažavanje klimatskih promena i prilagođavanje istima, zaštita biodiverziteta i ekosistema.

Ekološki učinak

Ključni fokus na poboljšanje učinka vezanog za upravljanje aspektima životne sredine. Organizacija će odučiti o kriterijumima za procenu svog učinka na životnu sredinu, koristeći tačne indikatore.

Razmišljanje o životnom ciklusu

Organizacija će morati da proširi svoju kontrolu i uticaj svog delovanja na životnu sredinu sa akvizicije/generisanja sirovina do tretmana na kraju radnog veka. To ne ukazuje na zahtev da se obavlja procena životnog ciklusa (LCA), međutim, organizacija će morati pažljivo da razmatra faze proizvoda/usluge koje može da kontroliše ili da utiče na njih.

Komunikacija

Dodat je naglasak na internu i eksternu komunikaciju, podjednak tretman oba ta kanala. Organizacija zadržava odluku o eksternoj komunikaciji uzimajući u obzir njene obaveze u vezi sa usaglašenošću.

Dokumentacija

Termin ‘dokumentovane informacije’ se koristi umesto ‘dokumenata’ i ‘zapisa’. Organizacija ima fleksibilnost da zaključuje kada su potrebne ‘procedure’. Važeći je bilo koji format (papir, klaud itd.).

ISO 14001: Prelazak sa 2004

Organizacije koje su već sertifikovane u skladu sa standardom ISO 14001:2004 će imati tri godine od formalnog objavljivanja nove verzije u koju će preći. Prelazni period se završava septembra 2018. godine.

Kako SGS može da pomogne?

Mi nudimo kurseve obuke koji će vam pomoći da razumete zahteve standarda ISO 14001:2015 i svest o rizicima. Mi smo prva profesionalna organizacija za učenje i razvoj koja nudi jednodnevne kurseve za CPD (kurs za kontinuirani profesionalni razvoj) odobrene od IRCA.

Naši eksperti mogu da izvrše analizu postojanja neusaglašenosti prema zahtevima ISO 14001:2015 kako bi tranzicija bila lakša i transparentnija. Ova vežba će vašoj organizaciji obezbediti strukturnu pomoć za isticanje obima do kojeg postojeći sistemi i kontrole pokrivaju zahteve standarda ISO 14001:2015 ili da identifikuju akcioni plan primene, gde je to potrebno.

SGS će novim i postojećim klijentima nuditi sertifikaciju prema standardu ISO 14001:2015.

Još danas kontaktirajte vašu lokalnu SGS kancelariju i započnite ISO 14001 proces tranzicije.