Skip to Menu Skip to Search Contact Us Serbia Websites & Languages Skip to Content

UVOD Ovi propisi odnose se na znak sertifikacije sertifikacije proizvoda («znak sertifikacije») prema Prilogu 1 koji je vlasništvo SGS – Société Générale de Surveillance SA (SGS SA) i za koji je ovo sertifikaciono telo dobilo licencu za potrebe koje su definisane ovim dokumentom. Znak sertifikacije iz Priloga 1 dat je samo kao primer i klijent ne treba da ga koristi u tom obliku ni pod kojim okolnostima. Sertifikaciono telo će klijentu dostaviti propisan logo koji može da koristi. SGS SA zadržava pravo da u bilo kom trenutku znak sertifikacije iz Priloga 1 zameni drugim znakom sertifikacije. Upotreba znaka sertifikacije u periodu od tri godine sa mogućnošću obnavljanja strogo je ograničena na klijenta čiji je proizvod uspešno sertifikovan od strane sertifikacionog tela.

 1.          DEFINICIJE

U ovim propisima:

 1. «Akreditaciono telo» znači telo koje je akreditovalo sertifikaciono telo na osnovu koje može da obavlja sertifikovanje usaglašenosti proizvoda.
 2. «Znak akreditacije» je znak akreditacionog tela za koji je sertifikacionom telu ustupljena licenca koja se može podlicencirati klijentu čiji je proizvod uspešno sertifikovan, osim u slučaju da akreditaciono telo ne odobri upotrebu licence.
 3. «Sertifikat» znači sertifikat o usaglašenosti koji izdaje sertifikaciono telo u vezi predmetnog proizvoda.
 4. «Oznaka šeme sertifikacije» znači naziv ili broj dat u relevatnom standardu.
 5. «Klijent» znači kompaniju kojoj se sertifikat izdaje.
 6. «Kodeks prakse» znači tehnički dokument koji opisuje uslove SGS – Société Générale de Surveillance SA (SGS SA) pod kojima se sertifikat i znak sertifikacije mogu izdavati, obnavljati, suspendovati ili otkazati.
 7. «Komunikacioni mediji» znači reklamiranje klijenta preko oglasa, displeja, postera, TV oglasa, promotivnih video zapisa, vebsajtova, brošura, promotivnog materijala.
 8. «Relevantni proizvod» označava proizvod na koji će biti stavljen Znak sertifikacije.
 9. «Nepropisna upotreba» znaka sertifikacije znači bilo koju upotrebu kojom se krše ova pravila. Ovaj pojam podrazumeva i imitiranje, krivotvorenje i promenu boje znaka sertifikacije.
 10. «Standard» predstavlja tehnički dokument odobren od nezavisne komisije unutar Sertifikacionog tela koji daje specifikacije za proizvod, kao i načine kontrole usklađenosti proizvoda ovim specifikacijama.
 11. «Upotreba» znači zakonito, ovlašćeno, ograničeno, neisključivo, limitirano i opozivo pravo na upotrebu znaka sertifikacije.

 

 1. UPOTREBA ZNAKA SERTIFIKACIJE

2.1        Klijent je saglasan:

 (a)         Da će koristiti znak sertifikacije na ili u vezi proizvoda samo na način koji je opisan u Standardu i prilozima 1 i 2.

 (b)         Da će koristiti znak sertifikacije na svojim komunikacionim medijima na način koji neće stvarati nikakvu zabunu izmedju Relevatnog proizvoda i ostalih proizvoda ili usluga.

 (c)         Da će Klijent koristiti znak sertifikacije na svom vebsajtu, pod uslovom da se znak sertifikacije koristi kao tekstualni hiper link sa njegovog vebsajta na sledeći vebsajt URL SGS – Société Générale de Surveillance SA http://www.sgs.com/ kao i da će Klijent potpisati Sporazum o korišćenju linka i znaka sertifikacije koji će mu dostaviti Sertifikaciono telo.

 (d)         Da neće, u toku važnosti ili posle isteka sertifikata, registrovati ili pokušati da registruje znak sertifikacije ili bilo kakvu imitaciju istog, podnositi bilo kakve zahteve ili polagati bilo kakvo pravo u smislu vlasništva nad znakom sertifikacije, niti će osporavati pravo sertifikacionog tela, njegovih sledbenika i opunomoćenika, da odobravaju upotrebu znak sertifikacije kako je ovde definisano.

 (e)         Da će, nakon obustave, povlačenja ili otkazivanja sertifikata, odmah prekinuti sa upotrebom znaka sertifikacije na proizvodu ili u komunikacionim medijima ili sa bilo kakvim pozivanjem na isti, kao i sa upotrebom znaka akreditacije i da posle toga neće koristiti nijednu  njihovu kopiju ili imitaciju.

 (f)          Da će, u slučaju preuzimanja, spajanja ili prenosa aktivnosti, obavezno pribaviti pismeno odobrenje sertifikacionog tela da bi mogao da prenese pravo upotrebe znaka sertifikacije.

 (g)         Kada se koristi na zastavama, vozilima, velikom pakovanju ili na pakovanju koje nije namenjeno krajnjim korisnicima, na prozorima, na promotivnim materijalima kao što su rokovnici, šolje, podmetači, otirači, znak sertifikacije se koriti bez znaka akreditacije.

 (h)         Kada akreditaciono telo dozvoljava korišćenje svog znaka od strane klijenta, on se isključivo može korstiti u kombinaciji sa znakom sertifikacije proizvoda na način kako je to predvidelo sertifikaciono telo i kako je prikazano u Prilogu 1 na materijalima koji su relevantni za obim sertifikacije.

 (i)          Znak sertifikacije ili znak akreditacije neće biti korišćen na ispitnim izveštajima ili sertifikatima o usklađenosti kao što su uverenja o etaloniranju ili sertifikati o sprovedenim analizama.

2.2    Upotreba znaka sertifikacije ne oslobadja klijenta bilo koje obaveze koju on ima po zakonu u vezi sa izvršenjem usluga i performansama, projektovanjem, proizvodnjom otpremom, prodajom ili distribucijom   svojih proizvoda.

 3.        PRAĆENJE KLIJENTA

 3.1      U toku korišćenja znaka sertifikacije kako je predviđeno Pravilima klijent je dužan da uvek bude u saglasnosti sa navedenim zahtevima i standardom/dokumentima koji su u direktnoj vezi sa predmetnom sertifikacijom. Posebno mora u pisanoj formi obavestiti sertifikaciono telo u vezi svih izmena u uslovima poslovanja kao i promenama koje se odnose na njegov pravni status.

3.2    Sertifikaciono telo ima pravo da tokom čitavog perioda važnosti znaka sertifikacije samo izvrši ili zaduži svog predstavnika da izvrši sve provere koje smatra  potrebnim, koristeći one metode i u onim intervalima kako je predvidjeno standardima. Proverama će se obezbediti da se primenjuje standard koji se odnosi na svaki pojedinačni sistem menadžmenta i na taj način održi poštovanje ovih pravila i Kodeksa prakse.

 4.        PENALI I ŽALBE

U slučaju nepropisne upotrebe znaka sertifikacije, sertifikaciono telo može odmah da suspenduje ili povuče sertifikaciju i pravo na upotrebu znaka sertifikacije u skladu sa procedurama za sankcionisanje koje će obezbediti sertifikaciono telo, na zahtev. Klijent može da se žali na odluku sertifikacionog tela u skladu sa žalbenom procedurom koju će obezbediti sertifikaciono telo, na zahtev.

 5.        ODUSTAJANJE

Klijent može da odustane od upotrebe ili da obustavi upotrebu znaka sertifikacije na neko vreme. Dužan je da o tome dostavi sertifikacionom telu pismeno obaveštenje i izvrši sve izmene u vezi sa komunikacionim medijima. Na osnovu ove informacije, sertifikaciono telo će obavestiti klijenta o uslovima i odredbama privremenog ili konačnog prestanka upotrebe znaka sertifikacije.

 6.        FINANSIJSKI USLOVI

 Finansijski uslovi za odobravanje upotrebe znaka sertifikacije obuhvaćeni su ugovorom koji je zaključen izmedju sertifikacionog tela i klijenta.

 7.        POVERLJIVOST

Ako sertifikaciono telo ne odobri drugačije, klijent će držati u tajnosti sva dokumenta koja dobije od sertifikacionog tela, sa izuzetkom sertifikata, ovih pravila i priloga uz ova pravila.

 8.        PROMENA PROPISA

Sertifikaciono telo ispunjava sve zahteve domaćih i međunarodnih propisa, pravila i standarda koji se tiču prava korišćenja znaka sertifikacije ili dobijanja ovih prava. U slučaju promena, o tome će obaveštavati Klijenta, a Klijent je dužan da primeni sve izmene konastale kao rezultat ovih promena.

 10.     PROMENA PRAVILA ZA KORIŠĆENJA ZNAKA SERTIFIKACIJE

Sertifikaciono telo zadržava pravo da izmeni ova Pravila u bilo kom trenutku. O svim promenama će obaveštavati Klijenta i Klijenz je dužan da primeni sve navedene izmene.

 11.     TEHNIČKI DETALJI

 (a)      Znak sertifikacije prikazan u Prilogu 1 predstavlja primer a sertifikaciono telo će Klijentu dostaviti logo koji treba da koristi

 1. U dokumentima koji se štampaju u više od jedne boje, znak sertifikacije treba da se koristi u sivoj boji (pantone code 424) i narandžastoj boji (pantone code 021). Međutim, znak može biti i na obojenoj pozadini ali mora biti jasno vidljiv. Takođe je moguća i upotreba na web sajtu transparentne verzije znaka sertifikacije.
 2. Klijent može koristiti znak sertifikacije i u sivoj boji (65% screened black).
 3. Na dokumentima koja sadrže samo jednu boju, Klijent može koristiti znak sertifikacije u bojama za štampanje.
 4. Za korišćenje na veb sajtu, Klijent može kreirati i koristiti.
 5. Znak sertifikacije se može uvećati ili smanjiti pod uslovom da tekst ostane čitljiv.
 6. Za posebne proiuvode na kojima nije moguća upotreba znaka u originalnom izdanju, jednostavniji znak je moguće odobriti na zahtev.

 PRILOG 1

Znak sertifikacije:

1

2

Znak sertifikacije je u periodu tranzicije iz verzije 1 u verziju 2 znaka. Oba znaka su u upotrebi do objave završetka perioda tranzicije. Klijenti će biti obavešteni na vreme kada verzija 1 više ne bude u upotrebi.

PRILOG 2

Informacije koje se moraju naći uz znak sertifikacije na komunikacionim medijima:

a.  naziv sertifikacione šeme sa odgovarajućim kodom sertifikacionog tela koje ga izdaje

b. naziv ili oznaka odgovarajućeg standarda

c. broj standarda za sertifikaciju

d. broj dodeljen Klijentu.

PRILOG 3

Informacije koje se mogu naći uz znak sertifikacije na komunikacioni medijima:

a. značajne karatkeristike proizvoda u vezi sertifikacije naznačene u posebnom text box-u po dogovoru sa sertifikacionim telom

b. puno ime i adresu proizvodjaca sertifikovanog proizvoda

c. tekst „lista sertifikovanoh karatketirstika se može dobiti na zahtev“ ili „lista sertifikovanih karakteristika je dostupna na www.sgs.com/standard

d. puno ime i adresu sertifikacionog tela ili puno ima sertifikacionog tela sa skraćenom adresom ili brojem telefona.